wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 443920 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Essay Writer Reviews poniedziałek, 02 kwietnia 2018 18:16 napisane przez Essay Writer Reviews

  courseworks coursework coursework help university coursework

 • Link do komentarza state auto insurance poniedziałek, 02 kwietnia 2018 16:09 napisane przez state auto insurance

  car insurances low cost car insurance best auto insurance companies 2018 car insurances

 • Link do komentarza Jamescic poniedziałek, 02 kwietnia 2018 07:59 napisane przez Jamescic

  state auto insurance company car insurance quote online auto insurance company auto insurance quotes texas online

 • Link do komentarza Jamescic poniedziałek, 02 kwietnia 2018 00:13 napisane przez Jamescic

  best car insurance companies 2017 farmers car insurance best auto insurance companies best car insurance companies

 • Link do komentarza Homework Help Online niedziela, 01 kwietnia 2018 23:53 napisane przez Homework Help Online

  help to write an essay essays essays writing a five paragraph essay

 • Link do komentarza cheap car insurance niedziela, 01 kwietnia 2018 21:18 napisane przez cheap car insurance

  maryland auto insurance maryland auto insurance direct auto insurance full coverage auto insurance

 • Link do komentarza vehicle insurance niedziela, 01 kwietnia 2018 18:17 napisane przez vehicle insurance

  automobile insurance automobile insurance quotes online auto insurance nj auto insurance

 • Link do komentarza oguyamev niedziela, 01 kwietnia 2018 17:30 napisane przez oguyamev

  how long do you have to stay on champix http://champix.medinfoblog.com/most-common-side-effects-from-chantix/ - champix smoking pills side effects,

 • Link do komentarza cheap car ins niedziela, 01 kwietnia 2018 16:29 napisane przez cheap car ins

  very cheap car insurance quotes ameriprise car insurance cheap auto insurance in georgia buy car insurance online

 • Link do komentarza Writer Essay niedziela, 01 kwietnia 2018 15:15 napisane przez Writer Essay

  working thesis statement thesis paper write a thesis statement phd thesis

 • Link do komentarza honopioh niedziela, 01 kwietnia 2018 09:33 napisane przez honopioh

  effects of taking champix http://champix.medinfoblog.com/can-you-chew-nicorette-gum-with-chantix/ - champix pills side effects,

 • Link do komentarza Jamescic niedziela, 01 kwietnia 2018 09:11 napisane przez Jamescic

  online auto insurance quotes online auto insurance online auto insurance auto insurance quotes online

 • Link do komentarza Mature Cams niedziela, 01 kwietnia 2018 09:06 napisane przez Mature Cams

  hotcams camdoll online adult chat interactive porn

 • Link do komentarza Jamescic niedziela, 01 kwietnia 2018 07:13 napisane przez Jamescic

  essay students doing homework essay essay

 • Link do komentarza low car insurance niedziela, 01 kwietnia 2018 01:34 napisane przez low car insurance

  best auto insurance in florida cheap auto insurance in georgia car insurance quotes in texas inexpensive auto insurance

 • Link do komentarza Buying An Essay niedziela, 01 kwietnia 2018 01:11 napisane przez Buying An Essay

  is there a website that writes essays for you argumentative essay writing materials argumentative

 • Link do komentarza online car insurance niedziela, 01 kwietnia 2018 00:54 napisane przez online car insurance

  best insurance best insurance aaa car insurance quote online best car insurance companies

 • Link do komentarza Jamescic niedziela, 01 kwietnia 2018 00:02 napisane przez Jamescic

  write thesis statement help to write a thesis write a good thesis statement phd thesis

 • Link do komentarza Quick Loan sobota, 31 marca 2018 22:02 napisane przez Quick Loan

  loan application loan application online online loan application online loan application

 • Link do komentarza insurance quotes sobota, 31 marca 2018 20:24 napisane przez insurance quotes

  nationwide auto insurance best auto insurance companies 2017 aarp car insurance commercial auto insurance quotes

 • Link do komentarza rental car insurance sobota, 31 marca 2018 19:46 napisane przez rental car insurance

  best auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies cheapest car insurance companies

 • Link do komentarza kamagra oral jelly online usa sobota, 31 marca 2018 16:05 napisane przez kamagra oral jelly online usa

  kamagra jelly amazon
  kamagra 100mg
  ajanta kamagra 100 chewable tablet
  kamagra gold 100mg
  kamagra oral jelly for sale in usare
  http://kamagradxt.com/
  kamagra store

 • Link do komentarza state auto insurance sobota, 31 marca 2018 09:44 napisane przez state auto insurance

  collector car insurance car insurance comparison quotes car insurance near me classic car insurance companies

 • Link do komentarza Buy An Essay Online sobota, 31 marca 2018 09:23 napisane przez Buy An Essay Online

  phd thesis phd thesis write a thesis statement strong thesis

 • Link do komentarza erie car insurance sobota, 31 marca 2018 08:14 napisane przez erie car insurance

  classic car insurance companies auto insurance companies ratings aarp car insurance buy car insurance

 • Link do komentarza Jamescic sobota, 31 marca 2018 07:46 napisane przez Jamescic

  auto insurance in florida insurance auto auto insurance auto insurance in michigan

 • Link do komentarza danonoshir sobota, 31 marca 2018 05:30 napisane przez danonoshir

  champix covered under ohip http://champix.medinfoblog.com/chantix-and-cymbalta-together/ - champix stopping your medicine,

 • Link do komentarza Spotloan sobota, 31 marca 2018 04:00 napisane przez Spotloan

  loan lenders loan lenders loan lenders payday lending

 • Link do komentarza car insurance sobota, 31 marca 2018 00:19 napisane przez car insurance

  gocompare car insurance temporary car insurance ins classic car insurance

 • Link do komentarza autoowners insurance piątek, 30 marca 2018 18:59 napisane przez autoowners insurance

  automobile insurance automobile insurance texas auto insurance texas auto insurance

 • Link do komentarza Essay Writings piątek, 30 marca 2018 16:59 napisane przez Essay Writings

  thesis statement thesis writing research thesis proposal phd thesis

 • Link do komentarza online drugstore piątek, 30 marca 2018 14:34 napisane przez online drugstore

  http://canadianpharmaciescenter.com/

 • Link do komentarza Jamescic piątek, 30 marca 2018 13:17 napisane przez Jamescic

  loan application apply for a loan loan application loan sites

 • Link do komentarza Online Loan piątek, 30 marca 2018 13:11 napisane przez Online Loan

  get a loan get a loan loan application loan application

 • Link do komentarza geico auto insurance piątek, 30 marca 2018 07:38 napisane przez geico auto insurance

  commercial auto insurance direct auto insurance car insurance online quote get auto insurance quote

 • Link do komentarza Online Loans piątek, 30 marca 2018 07:33 napisane przez Online Loans

  fast cash loans installment loans low interest personal loan installment loans

 • Link do komentarza allstate insurance piątek, 30 marca 2018 02:01 napisane przez allstate insurance

  auto insurance companies top auto insurance companies progressive auto insurance quote automobile insurance companies

 • Link do komentarza KevinLom piątek, 30 marca 2018 01:52 napisane przez KevinLom

  wordbrain cat 18
  game zone free download
  girl gets rammed hard
  apk games mod
  payday 2 trainer download
  android games free download best apk

 • Link do komentarza KevinLom czwartek, 29 marca 2018 21:14 napisane przez KevinLom

  our god ultimate guitar
  apk mod
  android modded apk
  payday 2 voice mods
  school of chaos apk download
  mods apk

 • Link do komentarza KevinLom czwartek, 29 marca 2018 21:08 napisane przez KevinLom

  our god ultimate guitar
  pokemon black apk
  android mod apk games
  games apk file
  =http://apkgamezone.com
  ]download the game of life apk
  god of war for android free download apk

 • Link do komentarza wokeyukik czwartek, 29 marca 2018 17:35 napisane przez wokeyukik

  what is better zyban or champix http://champix.medinfoblog.com/chantix-and-bipolar-people/ - when does champix start working,

 • Link do komentarza buy kamagra online czwartek, 29 marca 2018 13:54 napisane przez buy kamagra online

  kamagra 100mg oral jelly amazon
  buy kamagra 100mg
  kamagra oral jelly reviews
  kamagra kopen amsterdam
  kamagra 100mg oral jelly uk
  http://kamagradxt.com/
  kamagra forum doctissimo

 • Link do komentarza megubowam czwartek, 29 marca 2018 13:31 napisane przez megubowam

  when should you stop taking champix http://champix.medinfoblog.com/positive-reviews-of-chantix/ - can you stop taking champix early,

 • Link do komentarza The Assignments czwartek, 29 marca 2018 12:46 napisane przez The Assignments

  essays essays essays essays

 • Link do komentarza peepuriv czwartek, 29 marca 2018 09:26 napisane przez peepuriv

  champix blood pressure medication http://champix.medinfoblog.com/activate-chantix-savings-card/ - can i get champix on the medical card,

 • Link do komentarza erie auto insurance czwartek, 29 marca 2018 07:04 napisane przez erie auto insurance

  car insurance for young drivers temporary car insurance classic car insurance top rated car insurance companies

 • Link do komentarza My Paper Writer czwartek, 29 marca 2018 06:37 napisane przez My Paper Writer

  phd thesis write a thesis phd thesis purchase thesis

 • Link do komentarza Essay Writer Reviews czwartek, 29 marca 2018 04:37 napisane przez Essay Writer Reviews

  buy essays online essays essays critical essays

 • Link do komentarza insurance rates czwartek, 29 marca 2018 02:20 napisane przez insurance rates

  direct auto insurance direct general auto insurance car insurance quote direct auto insurance

 • Link do komentarza vehicle insurance środa, 28 marca 2018 23:44 napisane przez vehicle insurance

  direct auto insurance pay online commercial auto insurance cheap car insurance quotes maryland auto insurance

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2023 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna