Regulamin | Ochrona prywatności

Definicje


§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Inżynieria Biomedyczna, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Inżynieria Biomedyczna.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w Inżynieria Biomedyczna prawa i obowiązki Inżynieria Biomedyczna oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Inżynieria Biomedyczna z tytułu świadczenia usług,
2) Inżynieria Biomedyczna - należy przez to rozumieć portal internetowy stworzony przez grupę GM Project. W skład grupy wchodzą: Grzegorz Toporek, Marcin Urbański, Adrian Goral, Agata Sroka. Głównym właścicielem portalu jest Grzegorz Toporek zamieszkałego na ul. Żeromskiego 22, 32-090 Słomniki. Serwis dostępny jest pod adresem http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl;
3) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Inżynieria Biomedyczna,
4) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Inżynieria Biomedyczna, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
5) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Inżynieria Biomedyczna wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
6) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby należące go grupy GN Project, a także samego właściciela serwisu Inżynieria Biomedyczna, odpowiedzialne za prowadzenie Inżynieria Biomedyczna, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
7) Akceptacja regulaminu - następuje wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego i pierwszym zalogowaniem się do serwisu Inżynieria Biomedyczna. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu Inżynieria Biomedyczna akceptuje regulamin.

§3. Inżynieria Biomedyczna jest serwisem informacyjnym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.
II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Inżynieria Biomedyczna, o ile:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5.
1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 6.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Inżynieria Biomedyczna. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Inżynieria Biomedyczna rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
1) samodzielne skasowanie Konta albo
2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Inżynieria Biomedyczna

§ 7.
1. Dostęp do większości usług Inżynieria Biomedyczna jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Inżynieria Biomedyczna. Inżynieria Biomedyczna zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Inżynieria Biomedyczna, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Inżynieria Biomedyczna oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Inżynieria Biomedyczna i jego właściciela.

§ 8a. Użytkownik udziela Inżynieria Biomedyczna prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 9. Inżynieria Biomedyczna ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Inżynieria Biomedyczna, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 10a. Inżynieria Biomedyczna jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 11. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
3) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
4) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.

III Rejestracja i Konto


§ 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/component/comprofiler/registers.html

§ 13. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Inżynieria Biomedyczna. Inżynieria Biomedyczna przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 18. Zrealizowanie procedury rejestracji w Inżynieria Biomedyczna, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Inżynieria Biomedyczna, przerwach technicznych w działaniu Inżynieria Biomedyczna, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 18a. Użytkownik rejestrujący się w Inżynieria Biomedyczna może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych, pod warunkiem zaznaczenia odpowiedniej opcji.

§ 19. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 20. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 21. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności


§ 22. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Grzegorz Toporek, właściciel Inżynieria Biomedyczna. Inżynieria Biomedyczna przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Inżynieria Biomedyczna przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Inżynieria Biomedyczna, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Inżynieria Biomedyczna w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 23. Inżynieria Biomedyczna przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Inżynieria Biomedyczna zamieszczonej pod adresem http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/prywatnosc.html

§ 23. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Inżynieria Biomedyczna lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V Korzystanie z usług Inżynieria Biomedyczna


§ 24. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Inżynieria Biomedyczna. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Inżynieria Biomedyczna oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26. Zabrania się umieszczania w Inżynieria Biomedyczna i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27. Zamieszczanie w Inżynieria Biomedyczna treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 28.
Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Inżynieria Biomedyczna. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Inżynieria Biomedyczna.
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Inżynieria Biomedyczna.

§ 30. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 31. Zabrania się wykorzystywania usług Inżynieria Biomedyczna, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 32.
1. Wiadomości prywatne i zaproszenia od Użytkownika po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako spamera przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane będą automatycznie do katalogu "Spam".
2. Każde kolejne oznaczenie Użytkownika jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni.
3. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

§ 33. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

Va Korzystanie z grup tematycznych


§ 35. Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną.

§ 36. Założyciel grupy tematycznej:
1) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,
2) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,
3) ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny,
4) ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,

§ 36a. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze rekrutacyjnym na forach.

§ 36b. Zabrania się wysyłania biuletynów o charakterze komercyjnym.

§ 37. Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Inżynieria Biomedyczna z tytułu prowadzenia grupy.

§ 38. Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

§ 39. Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Inżynieria Biomedyczna z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Inżynieria Biomedyczna bez podania przyczyny) tych treści.

§ 39a. Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 40. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju "wycieczek osobistych", argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

VI Prawa autorskie


§ 41. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Inżynieria Biomedyczna wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Inżynieria Biomedyczna kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 42. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Inżynieria Biomedyczna w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 43. Użytkownik publikujący w Inżynieria Biomedyczna l treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Inżynieria Biomedyczna z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Inżynieria Biomedyczna) tych treści.

§ 44. Użytkownik udziela Inżynieria Biomedyczna prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VII Odpowiedzialność


§ 45. Serwis Inżynieria Biomedyczna i jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Inżynieria Biomedyczna przez Użytkownika.

§ 46. Inżynieria Biomedyczna nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 47. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Inżynieria Biomedyczna, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 48. Inżynieria Biomedyczna wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Inżynieria Biomedyczna i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Inżynieria Biomedyczna produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 49.1. Inżynieria Biomedyczna nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Inżynieria Biomedyczna, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Odpowiedzialność Inżynieria Biomedyczna za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 50. Inżynieria Biomedyczna nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Inżynieria Biomedyczna w całości albo w części.

§ 50a. W przypadku otrzymania przez Inżynieria Biomedyczna urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Inżynieria Biomedyczna nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 51. Inżynieria Biomedyczna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Inżynieria Biomedyczna.

VIII Reklamacje


§ 52. Zakłócenia w funkcjonowaniu Inżynieria Biomedyczna, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Inżynieria Biomedyczna mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do profilu http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/kontakt-biomed.html

§ 53. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Inżynieria Biomedyczna w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności Inżynieria Biomedyczna nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 54. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Inżynieria Biomedyczna.

§ 55. Reklamacje składane do Inżynieria Biomedyczna, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Inżynieria Biomedyczna nie będą rozpatrywane. Inżynieria Biomedyczna nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

X Korzystanie z usługi Newsletter


§ 55. Newsletter portalu Inżynieria Biomedyczna to najlepszy sposób aby być na bieżąco ze światem inżynierii biomedycznej. Darmowe e-booki, najnowsze informacje o inżynierii biomedycznej, oferty pracy, oferty praktyk w kraju i za granicą, najświeższe nowości, i powiadomienia o najbardziej popularnych tematach w grupach i na forum. A wszytko to dostępne na Twoją skrzynkę mailową, oczywiście za darmo i tylko z Naszą usługą Newsletter. Postanowienia ogólne:

1. Newsletter portalu Inżynieria Biomedyczna jest własnością portalu Inżynieria Biomedyczna.
2. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję newslettera).
3. Redakcja newslettera nie odpowiada za informacje w nim zamieszczane.
4. Newsletter jest rozsyłany bezimiennie, a dane o jego odbiorcach nie są udostępniane osobom trzecim.
5. Materiały zamieszczane w newsletterze są chronione prawami autorskimi, a ich wykorzystywanie bez zgody redakcji jest zabronione.
6. Zabrania się redystrybucji newslettera.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam.
8. Każdy zapisany subskrybent może w dowolnym momencie, z własnej woli, zrezygnować z subskrypcji.

X Przepisy przejściowe i końcowe


§ 56. Inżynieria Biomedyczna zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 57.
1. Inżynieria Biomedyczna nie zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Inżynieria Biomedyczna.

§ 58. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania potwierdza iż akceptuje wszystkie zmiany regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu..

§ 59.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 5 lutego 2010 r.
2. § 58. stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zdania: " W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania potwierdza iż akceptuje wszystkie zmiany regulaminu.".


 

Top


Copyright © 2022 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna