wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 122679 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2094 komentarzy

 • Link do komentarza geico insurance sobota, 17 marca 2018 01:19 napisane przez geico insurance

  top ten auto insurance companies best car insurance companies car insurance companies in florida cheap car insurance companies

 • Link do komentarza Essay Write sobota, 17 marca 2018 00:50 napisane przez Essay Write

  phd thesis phd thesis phd thesis the thesis statement in a research essay should

 • Link do komentarza Direct Lenders sobota, 17 marca 2018 00:06 napisane przez Direct Lenders

  loans near me no credit mortgage loans online

 • Link do komentarza cheap car insurance piątek, 16 marca 2018 22:33 napisane przez cheap car insurance

  auto insurance company gap insurance for cars cheap auto insurance in michigan auto insurance company

 • Link do komentarza amica auto insurance piątek, 16 marca 2018 21:39 napisane przez amica auto insurance

  aarp car insurance best cheapest car insurance companies best insurance best car insurance companies 2017

 • Link do komentarza Direct Lenders piątek, 16 marca 2018 19:56 napisane przez Direct Lenders

  best personal loan rate need a loan with bad credit loans in florida need a loan

 • Link do komentarza hikanutos piątek, 16 marca 2018 19:10 napisane przez hikanutos

  sildenafil in heart disease http://sildenafil.medinfoblog.com - effect of sildenafil on females,

 • Link do komentarza aig auto insurance piątek, 16 marca 2018 13:31 napisane przez aig auto insurance

  auto insurance calculator classic car insurance companies classic car insurance state farm car insurance quote

 • Link do komentarza low car insurance piątek, 16 marca 2018 13:30 napisane przez low car insurance

  best auto insurance companies best auto insurance companies 2017 compare auto insurance rates home and auto insurance companies

 • Link do komentarza allstate insurance piątek, 16 marca 2018 13:22 napisane przez allstate insurance

  temporary car insurance classic car insurance companies classic car insurance car insurance near me

 • Link do komentarza auto owners ins piątek, 16 marca 2018 11:09 napisane przez auto owners ins

  car insurance companies commercial car insurance cheap car insurance companies top ten auto insurance companies

 • Link do komentarza nutedzukoz piątek, 16 marca 2018 10:48 napisane przez nutedzukoz

  tadalafil dosage side effects http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil dose and duration,

 • Link do komentarza Hot Webcam Girls piątek, 16 marca 2018 09:35 napisane przez Hot Webcam Girls

  adult webcams yahoo live chat rooms cams mature webcam sex

 • Link do komentarza geico piątek, 16 marca 2018 09:19 napisane przez geico

  best car insurance rates cheap insurance cheap auto insurance in california cheap insurance

 • Link do komentarza amica car insurance piątek, 16 marca 2018 08:35 napisane przez amica car insurance

  compare auto insurance ins compare car insurance compare car insurance

 • Link do komentarza Online Loans piątek, 16 marca 2018 03:28 napisane przez Online Loans

  title loans micro loan payday lenders very bad credit personal loans

 • Link do komentarza Payday Express piątek, 16 marca 2018 01:39 napisane przez Payday Express

  loans online direct installment loans online online installment loans best personal loan

 • Link do komentarza safeauto insurance piątek, 16 marca 2018 01:18 napisane przez safeauto insurance

  young driver car insurance car insurance companies car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza Getting A Loan piątek, 16 marca 2018 00:31 napisane przez Getting A Loan

  loan services loan services loan services loan services

 • Link do komentarza Loans czwartek, 15 marca 2018 22:23 napisane przez Loans

  i need a loan need a loan cash now need a loan

 • Link do komentarza Help With My Essay czwartek, 15 marca 2018 21:27 napisane przez Help With My Essay

  thesis statements for persuasive essays write a good thesis write a thesis for me thesis help

 • Link do komentarza hanpunee czwartek, 15 marca 2018 18:54 napisane przez hanpunee

  effect of tadalafil on female http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil and nitroglycerin interactions,

 • Link do komentarza best insurance czwartek, 15 marca 2018 18:17 napisane przez best insurance

  classic car insurance companies classic car insurance car insurance for young drivers liability car insurance

 • Link do komentarza cheap insurance czwartek, 15 marca 2018 15:41 napisane przez cheap insurance

  car insurance companies car insurance companies car insurance companies best car insurance companies 2017

 • Link do komentarza rental car insurance czwartek, 15 marca 2018 14:36 napisane przez rental car insurance

  home and auto insurance quotes automobile insurance automobile insurance automobile insurance

 • Link do komentarza direct car insurance czwartek, 15 marca 2018 12:57 napisane przez direct car insurance

  cheapest car insurance companies best car insurance rates cheapest car insurance companies low cost car insurance

 • Link do komentarza motorcycle insurance czwartek, 15 marca 2018 11:38 napisane przez motorcycle insurance

  best car insurance companies 2017 best auto insurance rates best cheapest car insurance companies auto ins

 • Link do komentarza jikezasur czwartek, 15 marca 2018 11:00 napisane przez jikezasur

  liquid tadalafil dosage drops per ml http://tadalafil.medinfoblog.com - does tadalafil tablets work,

 • Link do komentarza online pharmacy canada czwartek, 15 marca 2018 10:16 napisane przez online pharmacy canada

  http://canadianpharmaciesdiscount.com/

 • Link do komentarza Term Paper Writers czwartek, 15 marca 2018 10:08 napisane przez Term Paper Writers

  argumentative easy argumentative essay purchase argumentative essay argumentative

 • Link do komentarza amica auto insurance czwartek, 15 marca 2018 09:22 napisane przez amica auto insurance

  best auto insurance companies 2018 auto insurance companies automobile insurance companies best auto insurance companies

 • Link do komentarza low car insurance czwartek, 15 marca 2018 09:21 napisane przez low car insurance

  get auto insurance quote auto insurance comparison direct auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza online car insurance czwartek, 15 marca 2018 05:19 napisane przez online car insurance

  best car insurance companies 2017 cheap car insurance quotes online direct auto insurance pay online direct auto insurance

 • Link do komentarza esurance czwartek, 15 marca 2018 02:43 napisane przez esurance

  cheap car insurance companies cheap car insurance companies low cost auto insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza Buy Essay Papers czwartek, 15 marca 2018 00:33 napisane przez Buy Essay Papers

  critical essays writing essays essays online help for essay writing

 • Link do komentarza wogiwoguu środa, 14 marca 2018 23:34 napisane przez wogiwoguu

  mambo 36 tadalafil 20 mg reviews http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil citrate 25 mg/ml x 30ml,

 • Link do komentarza go auto insurance środa, 14 marca 2018 20:47 napisane przez go auto insurance

  automobile insurance quotes state auto insurance temporary car insurance best auto insurance in florida

 • Link do komentarza yowogenz środa, 14 marca 2018 19:46 napisane przez yowogenz

  sildenafil 10mg tablets for dogs http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil dosage in pphn,

 • Link do komentarza Buy Essay Online środa, 14 marca 2018 19:45 napisane przez Buy Essay Online

  write a thesis statement phd thesis write a good thesis statement phd thesis

 • Link do komentarza Slut Chat środa, 14 marca 2018 19:28 napisane przez Slut Chat

  free webcam girls xxx chat girls cam girls

 • Link do komentarza automobile insurance środa, 14 marca 2018 16:45 napisane przez automobile insurance

  cheap insurance cheap insurance cheap car insurance in michigan hartford auto insurance

 • Link do komentarza geico auto insurance środa, 14 marca 2018 14:02 napisane przez geico auto insurance

  direct auto insurance direct auto insurance direct auto insurance quotes direct general auto insurance

 • Link do komentarza online pharmacies środa, 14 marca 2018 09:58 napisane przez online pharmacies

  http://canadianpharmaciescenter.com/

 • Link do komentarza online drugstore środa, 14 marca 2018 09:51 napisane przez online drugstore

  http://canadianpharmacieslink.com/

 • Link do komentarza autoinsurance środa, 14 marca 2018 02:52 napisane przez autoinsurance

  auto insurance companies in florida nationwide car insurance quote auto insurance companies safeco auto insurance

 • Link do komentarza Cash Loan wtorek, 13 marca 2018 22:03 napisane przez Cash Loan

  cash same day loans online installment loans online online loans

 • Link do komentarza wapezupec wtorek, 13 marca 2018 18:25 napisane przez wapezupec

  what are side effects of sildenafil http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil citrate 50mg tablets,

 • Link do komentarza usaa auto insurance wtorek, 13 marca 2018 16:21 napisane przez usaa auto insurance

  automobile insurance automobile insurance automobile insurance texas auto insurance

 • Link do komentarza accurate automotive wtorek, 13 marca 2018 08:08 napisane przez accurate automotive

  best insurance direct auto insurance full coverage auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza carinsurance wtorek, 13 marca 2018 03:29 napisane przez carinsurance

  auto insurance companies in florida best auto insurance companies best auto insurance companies 2017 best auto insurance companies 2018

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna