wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 153666 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Essay Writing Online środa, 21 lutego 2018 13:21 napisane przez Essay Writing Online

  make a thesis statement thesis statement thesis statement good thesis statements

 • Link do komentarza Speedy Cash środa, 21 lutego 2018 12:28 napisane przez Speedy Cash

  emergency loans emergency loans emergency loans emergency loans no credit check

 • Link do komentarza College Paper Writer środa, 21 lutego 2018 12:12 napisane przez College Paper Writer

  essay writers essay rewriter essay writers essay writers

 • Link do komentarza Get A Loan środa, 21 lutego 2018 11:03 napisane przez Get A Loan

  personal loans low interest rates emergency loans no credit check personal loans low interest cash loans

 • Link do komentarza cheap insurance auto środa, 21 lutego 2018 10:53 napisane przez cheap insurance auto

  cheap auto insurance in florida cheap car insurance in michigan the cheapest car insurance available cheap full coverage auto insurance

 • Link do komentarza use środa, 21 lutego 2018 10:21 napisane przez use

  Brand Canada: Official Drugstore, Best Prices For All (-koeln.

 • Link do komentarza Buy Custom Essay środa, 21 lutego 2018 09:31 napisane przez Buy Custom Essay

  cover letters writing cover letters write a good cover letter professional cover letter

 • Link do komentarza aaa auto insurance środa, 21 lutego 2018 09:15 napisane przez aaa auto insurance

  auto insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison cheap auto insurance companies

 • Link do komentarza Online Essay Help środa, 21 lutego 2018 08:47 napisane przez Online Essay Help

  essay writers essay writers essay writer essay writer

 • Link do komentarza DanielSnusy środa, 21 lutego 2018 08:37 napisane przez DanielSnusy

  microsoft office 2017
  microsoft word
  download microsoft office 2016
  microsoft solitaire
  word 2013

 • Link do komentarza safeauto insurance środa, 21 lutego 2018 08:28 napisane przez safeauto insurance

  auto insurance quotes comparison cheap auto insurance quotes online auto insurance quote auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Spotloan środa, 21 lutego 2018 08:13 napisane przez Spotloan

  loans online loans online loans online web loan

 • Link do komentarza Online Loans środa, 21 lutego 2018 07:55 napisane przez Online Loans

  small loans small loans small loans small loans for bad credit

 • Link do komentarza Ace Homework środa, 21 lutego 2018 07:44 napisane przez Ace Homework

  themes for essay writing writers online essay writing on internet essay writers

 • Link do komentarza Buy Essay Paper środa, 21 lutego 2018 06:53 napisane przez Buy Essay Paper

  homework homework for me study help https://homework.us.org - school homework

 • Link do komentarza car insurance online środa, 21 lutego 2018 06:48 napisane przez car insurance online

  cheapest car insurance in florida general car insurance quote cheap car insurance in georgia cheapest car insurance

 • Link do komentarza texas auto insurance środa, 21 lutego 2018 05:28 napisane przez texas auto insurance

  car insurance quote car insurance quote online car insurance quotes california car insurance quotes online

 • Link do komentarza Direct Lender Loans środa, 21 lutego 2018 05:27 napisane przez Direct Lender Loans

  installment loans online installment loans online installment loans online installment loans online

 • Link do komentarza insurance companies środa, 21 lutego 2018 05:26 napisane przez insurance companies

  auto insurance quotes online free auto insurance quotes comparison cheap auto insurance quotes online cheap insurance

 • Link do komentarza Homework Charts środa, 21 lutego 2018 04:39 napisane przez Homework Charts

  good thesis statement thesis of essay a thesis statement essays with thesis statements

 • Link do komentarza Write Essay For Me środa, 21 lutego 2018 04:31 napisane przez Write Essay For Me

  argumentative essay on homework write essays persuasive essays custom essay sites

 • Link do komentarza Getting A Loan środa, 21 lutego 2018 03:51 napisane przez Getting A Loan

  web loan online loan application online loans no credit check personal loans application

 • Link do komentarza insurance quote środa, 21 lutego 2018 03:31 napisane przez insurance quote

  esurance car insurance quote car insurance quote geico car insurance quote

 • Link do komentarza cheap insurance środa, 21 lutego 2018 03:17 napisane przez cheap insurance

  top rated auto insurance companies 2018 car insurance quote free car insurance quotes free car insurance quotes

 • Link do komentarza cure auto insurance środa, 21 lutego 2018 03:13 napisane przez cure auto insurance

  cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes online instant auto insurance cheapest insurance comparison

 • Link do komentarza cheap insurance środa, 21 lutego 2018 03:08 napisane przez cheap insurance

  free auto insurance quotes cheap auto insurance quotes online california auto insurance automobile insurance quotes florida

 • Link do komentarza Write Essays For Me środa, 21 lutego 2018 02:52 napisane przez Write Essays For Me

  perfect cover letter good cover letter general cover letter cover letters

 • Link do komentarza Premium Assignments środa, 21 lutego 2018 02:20 napisane przez Premium Assignments

  homework for me study help homework for me someone to do my homework

 • Link do komentarza Is Homework Helpful środa, 21 lutego 2018 01:55 napisane przez Is Homework Helpful

  professional cover letter cover letters career cover letter cover letters

 • Link do komentarza Online Lenders środa, 21 lutego 2018 00:55 napisane przez Online Lenders

  online loans instant approval personal loans with low interest personal loans low interest personal loans with low interest

 • Link do komentarza Bad Credit środa, 21 lutego 2018 00:45 napisane przez Bad Credit

  installment loans online debt relief programs bad credit installment loans direct lender installment loans

 • Link do komentarza Direct Lenders środa, 21 lutego 2018 00:43 napisane przez Direct Lenders

  direct lender installment loans direct lending direct payday lender money lenders

 • Link do komentarza Bad Credit środa, 21 lutego 2018 00:02 napisane przez Bad Credit

  small personal loans small loans small loans small personal loans with bad credit

 • Link do komentarza auto club insurance wtorek, 20 lutego 2018 23:40 napisane przez auto club insurance

  car insurance quote car insurance brokers progressive auto insurance cheap auto insurance in california

 • Link do komentarza Instant Online Loans wtorek, 20 lutego 2018 22:54 napisane przez Instant Online Loans

  web loan web loan web loan online loans no credit check

 • Link do komentarza Assignments Help wtorek, 20 lutego 2018 21:58 napisane przez Assignments Help

  buy essay services critical essays write essays for me https://essays.store - essays george orwell

 • Link do komentarza My Paper Writer wtorek, 20 lutego 2018 21:18 napisane przez My Paper Writer

  essay writer essay rewriter critical thinking essay writing freelance writers

 • Link do komentarza nmehoseb wtorek, 20 lutego 2018 21:10 napisane przez nmehoseb

  ingredients for crystal meth http://champix.medinfoblog.com - smoking cessation for patients,

 • Link do komentarza aarp auto insurance wtorek, 20 lutego 2018 19:25 napisane przez aarp auto insurance

  car insurance quote online online car insurance instant quote car insurance quote car insurance quotes california

 • Link do komentarza Loan wtorek, 20 lutego 2018 18:03 napisane przez Loan

  personal loans for poor credit bad credit personal loans bad credit personal loans bad credit personal loans

 • Link do komentarza auto club insurance wtorek, 20 lutego 2018 17:30 napisane przez auto club insurance

  car insurance quotes in texas car insurance quote auto insurance quotes in california car insurance quote

 • Link do komentarza Bad Credit wtorek, 20 lutego 2018 17:26 napisane przez Bad Credit

  emergency loans emergency loan emergency loans debt consolidation programs

 • Link do komentarza Direct Lenders wtorek, 20 lutego 2018 17:20 napisane przez Direct Lenders

  guaranteed approval guaranteed approval fast online loan poor credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Dissertation Online wtorek, 20 lutego 2018 17:14 napisane przez Dissertation Online

  perfect cover letter general cover letter good cover letter effective cover letters

 • Link do komentarza best insurance rates wtorek, 20 lutego 2018 16:03 napisane przez best insurance rates

  cheapest car insurance available cheap car insurance car insurance cheap cheap car insurance

 • Link do komentarza amica car insurance wtorek, 20 lutego 2018 15:47 napisane przez amica car insurance

  cheap car insurance in texas ontario car insurance cheapest car insurance cheapest car insurance

 • Link do komentarza cheap car insurance wtorek, 20 lutego 2018 13:22 napisane przez cheap car insurance

  triple aaa car insurance auto insurance quotes online aarp insurance auto cheap auto insurance companies

 • Link do komentarza Essay Writing wtorek, 20 lutego 2018 12:46 napisane przez Essay Writing

  writing services write a reflection paper writing services https://writing.us.org - online writing

 • Link do komentarza go auto insurance wtorek, 20 lutego 2018 12:33 napisane przez go auto insurance

  online car insurance instant quote car insurance quotes california car insurance quotes in texas free car insurance quotes

 • Link do komentarza Cash Loan wtorek, 20 lutego 2018 10:56 napisane przez Cash Loan

  bad credit personal loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval rates on personal loans

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna