wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 145801 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Online Loan czwartek, 22 lutego 2018 13:25 napisane przez Online Loan

  online payday online payday consolidated loans for bad credit online payday

 • Link do komentarza best car insurance czwartek, 22 lutego 2018 12:21 napisane przez best car insurance

  car insurance florida quotes auto insurance quotes online california car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Writing Online czwartek, 22 lutego 2018 12:17 napisane przez Writing Online

  writing services writing services write my assignment for me https://writing.us.org - writing services

 • Link do komentarza Buy College Essay czwartek, 22 lutego 2018 12:11 napisane przez Buy College Essay

  homework homework helpers homework online do my accounting homework for me

 • Link do komentarza Essay Writing Tip czwartek, 22 lutego 2018 12:07 napisane przez Essay Writing Tip

  essay writing video writing college essays for dummies scholarship essays write essays

 • Link do komentarza aig auto insurance czwartek, 22 lutego 2018 11:09 napisane przez aig auto insurance

  car insurance quotes comparison car insurance comparison car insurance quotes in georgia car insurance comparison

 • Link do komentarza usaa auto insurance czwartek, 22 lutego 2018 10:26 napisane przez usaa auto insurance

  cheap car insurance in texas compare the market car insurance quotes cheapest car insurance cheapest car insurance in florida

 • Link do komentarza ins czwartek, 22 lutego 2018 10:14 napisane przez ins

  car insurance quote car insurance quote car insurance quotes in texas car insurance quote

 • Link do komentarza allstate insurance czwartek, 22 lutego 2018 10:09 napisane przez allstate insurance

  auto insurance quotes california auto insurance quotes online auto insurance quotes online instant online auto insurance

 • Link do komentarza Loans czwartek, 22 lutego 2018 09:43 napisane przez Loans

  online personal loan personal loans for bad credit personal loans bad credit loans online no credit check

 • Link do komentarza Loan czwartek, 22 lutego 2018 08:33 napisane przez Loan

  installment payment guaranteed approval guaranteed approval loans guaranteed approval

 • Link do komentarza progressive auto ins czwartek, 22 lutego 2018 08:31 napisane przez progressive auto ins

  car insurance quotes arizona car insurance quote car insurance quotes online car insurance quote

 • Link do komentarza amica car insurance czwartek, 22 lutego 2018 08:03 napisane przez amica car insurance

  cheap car insurance companies cheap car insurance companies the cheapest car insurance available the cheapest car insurance available

 • Link do komentarza Essay Online czwartek, 22 lutego 2018 08:02 napisane przez Essay Online

  cover letters perfect cover letter covering letter help professional cover letter

 • Link do komentarza Writing My Essay czwartek, 22 lutego 2018 08:01 napisane przez Writing My Essay

  good thesis statements thesis statement write a thesis statement https://thesisstatement.us.com - thesis statement

 • Link do komentarza Speedy Cash czwartek, 22 lutego 2018 07:17 napisane przez Speedy Cash

  bad credit lender personal loans unsecured personal loans no credit loans personal

 • Link do komentarza Essay Writing Tip czwartek, 22 lutego 2018 07:11 napisane przez Essay Writing Tip

  writing a thesis good thesis statement thesis statement writing a thesis statement

 • Link do komentarza progressive auto ins czwartek, 22 lutego 2018 07:02 napisane przez progressive auto ins

  aarp hartford auto insurance cheapest car insurance companies cheapest car insurance cheapest car insurance

 • Link do komentarza Freedom Writer Essay czwartek, 22 lutego 2018 06:38 napisane przez Freedom Writer Essay

  cover letters professional cover letter make a cover letter legal cover letter

 • Link do komentarza Loans For Bad Credit czwartek, 22 lutego 2018 06:25 napisane przez Loans For Bad Credit

  unsecured personal loans unsecured loans unsecured loans unsecured personal loans

 • Link do komentarza Buying Essay czwartek, 22 lutego 2018 06:24 napisane przez Buying Essay

  essay writers term paper writer essay writer professional writers

 • Link do komentarza allstate claims czwartek, 22 lutego 2018 06:02 napisane przez allstate claims

  cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes online instant auto insurance quotes comparison cheap auto insurance quotes online

 • Link do komentarza Get A Loan czwartek, 22 lutego 2018 05:04 napisane przez Get A Loan

  credit loans poor credit loans no credit loans loans in ga

 • Link do komentarza Google Essay Writer czwartek, 22 lutego 2018 04:35 napisane przez Google Essay Writer

  cover letters cover letters employment cover letter cover letter writing

 • Link do komentarza kudoshibom czwartek, 22 lutego 2018 04:20 napisane przez kudoshibom

  express scripts medicare prior authorization form http://champix.medinfoblog.com - pfizer manufacturing locations worldwide,

 • Link do komentarza car insurance prices czwartek, 22 lutego 2018 04:08 napisane przez car insurance prices

  compare auto insurance cheap car insurance cheap auto insurance auto insurance specialists

 • Link do komentarza Buy An Essay czwartek, 22 lutego 2018 04:08 napisane przez Buy An Essay

  writing services writing services writing services https://writing.us.org - writing a proposal

 • Link do komentarza erie car insurance czwartek, 22 lutego 2018 03:42 napisane przez erie car insurance

  auto insurance comparison car insurance quotes comparison auto insurance quotes comparison car insurance estimate

 • Link do komentarza Spotloan czwartek, 22 lutego 2018 02:07 napisane przez Spotloan

  personal loans for bad credit bad credit personal loans personal loans for bad credit loan rate calculator

 • Link do komentarza low car insurance czwartek, 22 lutego 2018 01:38 napisane przez low car insurance

  car insurance quote car insurance quotes in texas direct auto insurance quotes car insurance quote

 • Link do komentarza How To Writing Essay czwartek, 22 lutego 2018 01:16 napisane przez How To Writing Essay

  covering letter help professional cover letter great cover letter https://coverletters.us.com - perfect cover letter

 • Link do komentarza Speedycash czwartek, 22 lutego 2018 00:56 napisane przez Speedycash

  credit personal loans personal loans personal loans personal loans

 • Link do komentarza Write My Essay czwartek, 22 lutego 2018 00:44 napisane przez Write My Essay

  thesis statement help writing a thesis thesis statements https://thesisstatement.us.com - good thesis statements

 • Link do komentarza Define Assignments środa, 21 lutego 2018 21:43 napisane przez Define Assignments

  great cover letter cover letters cover letters professional cover letter

 • Link do komentarza direct car insurance środa, 21 lutego 2018 20:34 napisane przez direct car insurance

  the cheapest car insurance available safeco car insurance cheap car insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza car insurances środa, 21 lutego 2018 19:38 napisane przez car insurances

  fiesta auto insurance allstate insurance quote cheap car insurance quotes very cheap car insurance

 • Link do komentarza car insurance quote środa, 21 lutego 2018 18:54 napisane przez car insurance quote

  cheapest car insurance cheapest car insurance cheap auto insurance in florida cheapest car insurance

 • Link do komentarza cheap car ins środa, 21 lutego 2018 18:36 napisane przez cheap car ins

  insurance auto insurance auto insurance auto quotes car insurance quotes florida comparison

 • Link do komentarza erie car insurance środa, 21 lutego 2018 18:04 napisane przez erie car insurance

  auto insurance acceptance auto insurance insurance auto insurance auto quotes

 • Link do komentarza Speedy Cash środa, 21 lutego 2018 17:31 napisane przez Speedy Cash

  personal loan for bad credit personal loans for bad credit personal loans for bad credit personal loans for bad credit

 • Link do komentarza Payday Express środa, 21 lutego 2018 17:28 napisane przez Payday Express

  emergency loans emergency loans emergency loans emergency loans no credit check

 • Link do komentarza Instant Online Loans środa, 21 lutego 2018 17:02 napisane przez Instant Online Loans

  personal loans for bad credit personal loans for bad credit bad credit personal loans personal loans for poor credit

 • Link do komentarza Get A Loan środa, 21 lutego 2018 16:43 napisane przez Get A Loan

  loan today same day loans same day loans same day loans

 • Link do komentarza tehodakep środa, 21 lutego 2018 16:28 napisane przez tehodakep

  benefits of pipe smoking http://champix.medinfoblog.com - crystal meth chemical formula,

 • Link do komentarza Paper Back Writer środa, 21 lutego 2018 16:10 napisane przez Paper Back Writer

  effective cover letters good cover letter cover letter writer cover letter writing

 • Link do komentarza Write My Essay środa, 21 lutego 2018 16:08 napisane przez Write My Essay

  persuasive essays critical essays write essays https://essays.store - scholarship essays

 • Link do komentarza autoowners insurance środa, 21 lutego 2018 14:52 napisane przez autoowners insurance

  insurance auto classic auto insurance auto insurance auto insurance

 • Link do komentarza Essay Writing Tip środa, 21 lutego 2018 14:36 napisane przez Essay Writing Tip

  essay writers term paper writer essay writer writers online

 • Link do komentarza Bad Credit środa, 21 lutego 2018 14:33 napisane przez Bad Credit

  bad credit personal loans guaranteed approval payday wiki personal loan for bad credit small personal loans with bad credit

 • Link do komentarza Cash Loan środa, 21 lutego 2018 13:56 napisane przez Cash Loan

  guaranteed approval loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval guaranteed approval

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna