wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 122680 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2094 komentarzy

 • Link do komentarza Buy College Essays poniedziałek, 19 lutego 2018 20:01 napisane przez Buy College Essays

  essay writers write me essay essay writers https://writers.us.com - essay writing on internet

 • Link do komentarza Term Paper Writers poniedziałek, 19 lutego 2018 19:10 napisane przez Term Paper Writers

  good thesis statement a good thesis statement thesis statement writing a thesis statement

 • Link do komentarza Loan poniedziałek, 19 lutego 2018 18:56 napisane przez Loan

  same day loans online cash register need money fast money fast online

 • Link do komentarza auto ins poniedziałek, 19 lutego 2018 17:54 napisane przez auto ins

  cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes florida car insurance companies compare multiple auto insurance quotes

 • Link do komentarza car insurance rates poniedziałek, 19 lutego 2018 17:07 napisane przez car insurance rates

  insurance auto insurance auto auto insurance cheap auto insurance in georgia

 • Link do komentarza aaa car insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 16:46 napisane przez aaa car insurance

  auto insurance quotes comparison car insurance comparison auto insurance quotes comparison best home and auto insurance companies

 • Link do komentarza Google Essay Writer poniedziałek, 19 lutego 2018 16:12 napisane przez Google Essay Writer

  scholarship essays write essays for me 500 word essay writing essays

 • Link do komentarza allstate claims poniedziałek, 19 lutego 2018 16:06 napisane przez allstate claims

  car insurance prices auto insurance comparison free auto insurance quotes nj auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Write Essays For Me poniedziałek, 19 lutego 2018 16:05 napisane przez Write Essays For Me

  homework do your homework need help with my homework homework

 • Link do komentarza Quick Loan poniedziałek, 19 lutego 2018 15:20 napisane przez Quick Loan

  money lenders direct lender installment loans money lenders fast cash personal loan

 • Link do komentarza geico insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 15:12 napisane przez geico insurance

  farmers car insurance car insurance quote online car insurance quotes california car insurance quote

 • Link do komentarza safeauto insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 14:31 napisane przez safeauto insurance

  auto insurance quotes online auto insurance quotes online auto insurance quotes michigan ontario car insurance

 • Link do komentarza Personal Loans poniedziałek, 19 lutego 2018 14:26 napisane przez Personal Loans

  cash in minutes loans online loans online loans online

 • Link do komentarza Assignment Notebooks poniedziałek, 19 lutego 2018 13:29 napisane przez Assignment Notebooks

  best college admission essays essays personal essay https://essays.store - application essays

 • Link do komentarza accurate automotive poniedziałek, 19 lutego 2018 13:19 napisane przez accurate automotive

  cheap car insurance quotes best home and auto insurance companies auto insurance specialists car insurance cheap

 • Link do komentarza aarp auto insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 13:16 napisane przez aarp auto insurance

  car insurance quote car insurance quote buy auto insurance online car insurance quote online

 • Link do komentarza Getting A Loan poniedziałek, 19 lutego 2018 12:50 napisane przez Getting A Loan

  personal loan forms loans at home online payday can i get a loan

 • Link do komentarza best auto insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 12:38 napisane przez best auto insurance

  cheap car insurance in michigan cheapest car insurance best auto insurance companies 2018 cheapest car insurance companies

 • Link do komentarza Payday poniedziałek, 19 lutego 2018 11:37 napisane przez Payday

  credit loans credit loans poor credit loans guaranteed approval credit loans

 • Link do komentarza Quick Loans poniedziałek, 19 lutego 2018 11:35 napisane przez Quick Loans

  loans online loans direct lenders only loans online loans online

 • Link do komentarza English Essay Writer poniedziałek, 19 lutego 2018 11:02 napisane przez English Essay Writer

  essay rewriter custom essay on medical billing and coding essay writers nursing essay writing

 • Link do komentarza cheap car ins poniedziałek, 19 lutego 2018 10:58 napisane przez cheap car ins

  cheap car insurance online metlife car insurance cheap car insurance in texas cheap car insurance

 • Link do komentarza Online Lenders poniedziałek, 19 lutego 2018 10:57 napisane przez Online Lenders

  credit loans guaranteed approval payday the heist same day loans bad credit guaranteed approval

 • Link do komentarza Essays poniedziałek, 19 lutego 2018 10:45 napisane przez Essays

  homework hotline homework help biology homework assignments buy homework solutions

 • Link do komentarza insurance rates poniedziałek, 19 lutego 2018 10:29 napisane przez insurance rates

  cheap car insurance cheap car insurance cheapest car insurance available car insurance for young drivers

 • Link do komentarza Loan poniedziałek, 19 lutego 2018 09:50 napisane przez Loan

  personal loans with bad credit personal loans for bad credit personal loans for bad credit loans in tulsa ok

 • Link do komentarza Define Assignations poniedziałek, 19 lutego 2018 09:45 napisane przez Define Assignations

  making a cover letter executive cover letter great cover letters great cover letter

 • Link do komentarza Homework Help Online poniedziałek, 19 lutego 2018 09:36 napisane przez Homework Help Online

  write essay on my family essays essays write essay on my family

 • Link do komentarza e insurance auto poniedziałek, 19 lutego 2018 09:27 napisane przez e insurance auto

  cheapest car insurance companies affordable insurance florida car insurance cheapest auto insurance

 • Link do komentarza best insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 07:45 napisane przez best insurance

  cheapest car insurance in florida cheap auto insurance in florida cheapest car insurance in florida best cheapest car insurance companies

 • Link do komentarza cheap auto insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 07:34 napisane przez cheap auto insurance

  auto insurance in texas usaa auto insurance quote buy car insurance online auto insurance quotes

 • Link do komentarza ins poniedziałek, 19 lutego 2018 06:59 napisane przez ins

  cheap auto insurance in michigan cheapest car insurance cheap car insurance in nj cheapest car insurance

 • Link do komentarza Assignment Of Leases poniedziałek, 19 lutego 2018 06:34 napisane przez Assignment Of Leases

  perfect cover letter marketing cover letter make a good cover letter covering letter help

 • Link do komentarza Homeworks Of America poniedziałek, 19 lutego 2018 06:34 napisane przez Homeworks Of America

  essay writing help essay writers dissertation writer essay writers

 • Link do komentarza geico car insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 05:56 napisane przez geico car insurance

  auto insurance in texas direct general auto insurance quote insurance auto good2go car insurance

 • Link do komentarza insurance rates poniedziałek, 19 lutego 2018 05:46 napisane przez insurance rates

  car insurance quote car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza car insurance prices poniedziałek, 19 lutego 2018 05:38 napisane przez car insurance prices

  cheapest auto insurance in florida cheapest car insurance cheapest auto insurance in florida cheapest car insurance companies

 • Link do komentarza amica car insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 04:03 napisane przez amica car insurance

  cheapest car insurance available the cheapest car insurance available cheap car insurance companies cheap car insurance quotes

 • Link do komentarza progressive auto ins poniedziałek, 19 lutego 2018 03:35 napisane przez progressive auto ins

  cheap car insurance cheap car insurance cure auto insurance cheap auto insurance

 • Link do komentarza auto owners ins poniedziałek, 19 lutego 2018 03:24 napisane przez auto owners ins

  cheap auto insurance quotes auto insurance quotes comparison auto insurance quote get multiple auto insurance quotes

 • Link do komentarza car insurance quote poniedziałek, 19 lutego 2018 03:13 napisane przez car insurance quote

  car insurance quotes florida car insurance quotes arizona car insurance quote esurance

 • Link do komentarza online car insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 01:26 napisane przez online car insurance

  infinity car insurance insurance auto buy auto insurance car insurance calculator

 • Link do komentarza auto insurance poniedziałek, 19 lutego 2018 01:08 napisane przez auto insurance

  auto insurance car insurance quotes florida comparison auto insurance cheap auto insurance online

 • Link do komentarza Best Online Loans poniedziałek, 19 lutego 2018 00:54 napisane przez Best Online Loans

  installment loans bad credit installment loans direct lenders money lenders money lender

 • Link do komentarza e insurance auto poniedziałek, 19 lutego 2018 00:51 napisane przez e insurance auto

  direct general auto insurance quote insurance auto auto insurance in texas auto insurance florida

 • Link do komentarza Quick Loans poniedziałek, 19 lutego 2018 00:11 napisane przez Quick Loans

  small loan small loans small loans small loans for bad credit

 • Link do komentarza Best Online Loans niedziela, 18 lutego 2018 23:42 napisane przez Best Online Loans

  credit personal loans credit personal loans personal loans credit personal loans

 • Link do komentarza auto insurance niedziela, 18 lutego 2018 23:39 napisane przez auto insurance

  car insurance quotes california cheap car insurance quotes online car insurance instant quote car insurance quotes in michigan

 • Link do komentarza Loans niedziela, 18 lutego 2018 23:23 napisane przez Loans

  online installment loans installment loans online installment loans online installment loans direct lenders

 • Link do komentarza Essay Write niedziela, 18 lutego 2018 22:49 napisane przez Essay Write

  essays application essays about essay writing in english buying an essay online

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna