wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 130118 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Direct Lender Loans sobota, 24 lutego 2018 18:43 napisane przez Direct Lender Loans

  cheap personal loans small personal loans personal loans no credit personal loans

 • Link do komentarza Best Essay Writer sobota, 24 lutego 2018 18:36 napisane przez Best Essay Writer

  thesis statement on global warming make a thesis statement write a thesis statement https://thesisstatement.us.com - help with writing a thesis statement

 • Link do komentarza car insurance online sobota, 24 lutego 2018 18:36 napisane przez car insurance online

  car insurance quote car insurance quotes comparison car insurance comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza aig auto insurance sobota, 24 lutego 2018 18:31 napisane przez aig auto insurance

  auto insurance quotes comparison car insurance quotes comparison free auto insurance quotes online car insurance quotes

 • Link do komentarza Assignment Notebooks sobota, 24 lutego 2018 18:26 napisane przez Assignment Notebooks

  help with assignment homework help science homework online https://homework.us.org - homework

 • Link do komentarza Direct Lender Loans sobota, 24 lutego 2018 18:10 napisane przez Direct Lender Loans

  same day loans same day loans money till payday need money fast

 • Link do komentarza Custom Essays sobota, 24 lutego 2018 17:19 napisane przez Custom Essays

  help me write my thesis statement good thesis statements make a thesis statement write a thesis statement

 • Link do komentarza Ace Homework sobota, 24 lutego 2018 17:08 napisane przez Ace Homework

  buy a thesis write my thesis statement thesis statement write a thesis statement

 • Link do komentarza Best Online Loans sobota, 24 lutego 2018 16:26 napisane przez Best Online Loans

  advance online loan application web loan web loan

 • Link do komentarza cheap car ins sobota, 24 lutego 2018 16:03 napisane przez cheap car ins

  cheap car insurance companies cheap car insurance online auto insurance quotes cheap car insurance in texas

 • Link do komentarza Paper Back Writer sobota, 24 lutego 2018 15:55 napisane przez Paper Back Writer

  problem solving critical thinking online writing argumentative paper https://writing.us.org - online writing

 • Link do komentarza auto ins sobota, 24 lutego 2018 15:02 napisane przez auto ins

  cheap car insurance quotes comparison auto insurances get multiple auto insurance quotes auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza auto owners ins sobota, 24 lutego 2018 14:50 napisane przez auto owners ins

  online auto insurance quotes car insurance in texas cheap auto insurance quotes online nationwide auto insurance quote

 • Link do komentarza Speedycash sobota, 24 lutego 2018 13:58 napisane przez Speedycash

  web loan online loans for bad credit web loan online loans no credit check

 • Link do komentarza Buy Essays Cheap sobota, 24 lutego 2018 13:36 napisane przez Buy Essays Cheap

  essay writing help with creative writing writing services essay writing

 • Link do komentarza Loans For Bad Credit sobota, 24 lutego 2018 13:27 napisane przez Loans For Bad Credit

  installment loans online installment loans online installment loans no credit check direct lender installment loans

 • Link do komentarza Online Loans sobota, 24 lutego 2018 13:08 napisane przez Online Loans

  loans in pa personal loans best bank loans cheap personal loans

 • Link do komentarza safeauto insurance sobota, 24 lutego 2018 11:06 napisane przez safeauto insurance

  car insurance quotes florida car insurance quotes florida antique auto insurance progressive auto insurance

 • Link do komentarza Buy Custom Essay sobota, 24 lutego 2018 10:21 napisane przez Buy Custom Essay

  essays write essays essay writing tip https://essays.store - buy an essay on retirement

 • Link do komentarza Homework Research sobota, 24 lutego 2018 09:58 napisane przez Homework Research

  critical essays write essays exemplary college essays scholarship essays

 • Link do komentarza geico sobota, 24 lutego 2018 09:48 napisane przez geico

  cheap car insurance companies car insurance quotes california cheap auto insurance cheap auto insurance

 • Link do komentarza Buy College Essays sobota, 24 lutego 2018 09:41 napisane przez Buy College Essays

  homework live homework school homework https://homework.us.org - probability homework help

 • Link do komentarza Instant Online Loans sobota, 24 lutego 2018 09:31 napisane przez Instant Online Loans

  credit loans bad credit loans guaranteed approval guaranteed personal loan bad credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Online Essay Writer sobota, 24 lutego 2018 09:19 napisane przez Online Essay Writer

  essay writing help writing a conclusion writing a biography writing service

 • Link do komentarza Buy A Essay sobota, 24 lutego 2018 08:53 napisane przez Buy A Essay

  argument and persuasion essay critical essays persuasive essays https://essays.store - buy essays online reviews

 • Link do komentarza Buying Essays sobota, 24 lutego 2018 08:45 napisane przez Buying Essays

  scholarship essays write essays essays https://essays.store - essays

 • Link do komentarza auto insurance quote sobota, 24 lutego 2018 08:37 napisane przez auto insurance quote

  cheap car insurance safeco auto insurance cheap car insurance car insurance for young drivers

 • Link do komentarza Instant Online Loans sobota, 24 lutego 2018 07:49 napisane przez Instant Online Loans

  web loan online loans no credit check web loan money lender

 • Link do komentarza Photo Assignment sobota, 24 lutego 2018 07:39 napisane przez Photo Assignment

  help with my accounting homework it assignment help homework hotline https://homework.us.org - homework

 • Link do komentarza allstate insurance sobota, 24 lutego 2018 07:29 napisane przez allstate insurance

  auto insurance comparison compare multiple auto insurance quotes car insurance quotes car insurance quote

 • Link do komentarza Speedy Cash sobota, 24 lutego 2018 04:41 napisane przez Speedy Cash

  unsecured loans unsecured loan unsecured personal loans unsecured personal loans

 • Link do komentarza aaa auto insurance sobota, 24 lutego 2018 04:32 napisane przez aaa auto insurance

  get multiple auto insurance quotes auto insurance quotes comparison auto insurance quote compare auto insurance

 • Link do komentarza hatekakos sobota, 24 lutego 2018 04:18 napisane przez hatekakos

  best stop smoking method http://champix.medinfoblog.com - shoppers drug mart kelowna,

 • Link do komentarza Speedycash sobota, 24 lutego 2018 04:05 napisane przez Speedycash

  same day loans same day loans money till payday same day loans

 • Link do komentarza auto insurance sobota, 24 lutego 2018 04:02 napisane przez auto insurance

  cheap auto insurance quotes online top rated car insurance companies auto insurance quotes comparison auto insurance quotes online instant

 • Link do komentarza autoinsurance sobota, 24 lutego 2018 02:40 napisane przez autoinsurance

  compare multiple auto insurance quotes online car insurance instant quote car insurance for young drivers car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Direct Lender Loans sobota, 24 lutego 2018 02:05 napisane przez Direct Lender Loans

  microloans emergency loans best personal loan rates emergency loans

 • Link do komentarza genokuax sobota, 24 lutego 2018 00:50 napisane przez genokuax

  bad effects of quitting smoking http://champix.medinfoblog.com - water flosser shoppers drug mart,

 • Link do komentarza auto club insurance sobota, 24 lutego 2018 00:38 napisane przez auto club insurance

  car insurance quote car insurance quote car insurance quotes online car insurance quote online

 • Link do komentarza Buy Essay.Org piątek, 23 lutego 2018 23:27 napisane przez Buy Essay.Org

  thesis statement writing a thesis statement thesis statement a good thesis statement

 • Link do komentarza car insurance cheap piątek, 23 lutego 2018 23:09 napisane przez car insurance cheap

  the cheapest car insurance available cheap car insurance cheap auto insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza nationwide piątek, 23 lutego 2018 22:33 napisane przez nationwide

  auto insurance comparison car insurance quotes state farm car insurance car insurance quote

 • Link do komentarza Write An Essay piątek, 23 lutego 2018 22:17 napisane przez Write An Essay

  general cover letter creating cover letter career cover letter professional cover letters

 • Link do komentarza car insurance online piątek, 23 lutego 2018 21:48 napisane przez car insurance online

  cheap car insurance the cheapest car insurance available cheap car insurance cheap car insurance companies

 • Link do komentarza amica car insurance piątek, 23 lutego 2018 21:38 napisane przez amica car insurance

  car insurance quote car insurance quotes online car insurance quotes online online car insurance instant quote

 • Link do komentarza Premium Assignments piątek, 23 lutego 2018 21:32 napisane przez Premium Assignments

  pay someone to do your homework homework need help with my homework homework

 • Link do komentarza Payday piątek, 23 lutego 2018 20:36 napisane przez Payday

  web loan online loans instant approval web loan online loans bad credit

 • Link do komentarza Quick Loan piątek, 23 lutego 2018 20:18 napisane przez Quick Loan

  small loans small loans small loan small loans for bad credit

 • Link do komentarza Bad Credit piątek, 23 lutego 2018 19:25 napisane przez Bad Credit

  low interest debt consolidation loans web loan loans compare loan over the phone

 • Link do komentarza allstate piątek, 23 lutego 2018 19:20 napisane przez allstate

  cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes comparison auto insurance quote the general auto insurance quotes

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna