wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293310 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Custom Essay Writer środa, 28 marca 2018 23:16 napisane przez Custom Essay Writer

  cover letters cover letter for employment help writing a cover letter writing a cover letter

 • Link do komentarza aaa auto insurance środa, 28 marca 2018 22:31 napisane przez aaa auto insurance

  cheapest car insurance top ten auto insurance companies get car insurance online car insurance companies

 • Link do komentarza Jamescic środa, 28 marca 2018 21:19 napisane przez Jamescic

  buy an essay write my essay write essay online write my essay

 • Link do komentarza buy kamagra 100mg środa, 28 marca 2018 17:39 napisane przez buy kamagra 100mg

  kamagra forum gdzie kupic
  kamagra 100 mg
  kamagra gold 100mg reviews
  kamagra oral jelly review uk
  kamagra online
  http://kamagradxt.com/
  kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana

 • Link do komentarza safe auto insurance środa, 28 marca 2018 17:13 napisane przez safe auto insurance

  temporary car insurance temporary car insurance temporary car insurance classic car insurance companies

 • Link do komentarza car insurance cheap środa, 28 marca 2018 16:41 napisane przez car insurance cheap

  cheap car ins costco car insurance car insurance florida auto insurance company

 • Link do komentarza erie auto insurance środa, 28 marca 2018 13:56 napisane przez erie auto insurance

  car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance comparison car insurance comparison

 • Link do komentarza car insurance quote środa, 28 marca 2018 12:41 napisane przez car insurance quote

  cheap insurance cheap car insurance quotes buy auto insurance cheap car insurance in nj

 • Link do komentarza Quick Loans środa, 28 marca 2018 06:40 napisane przez Quick Loans

  loans online loans online loans online quick loans online

 • Link do komentarza Asian Sex Show środa, 28 marca 2018 06:21 napisane przez Asian Sex Show

  nude web cams free webcams pornchat free webcams

 • Link do komentarza car insurance cheap środa, 28 marca 2018 06:17 napisane przez car insurance cheap

  insurance quotes foremost auto insurance cheap auto insurance best insurance

 • Link do komentarza Jamescic środa, 28 marca 2018 05:53 napisane przez Jamescic

  do my research paper research papers research paper research report

 • Link do komentarza car insurance prices środa, 28 marca 2018 04:54 napisane przez car insurance prices

  cheap car insurance cheapest car insurance companies cheapest car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza English Essay Writer środa, 28 marca 2018 02:03 napisane przez English Essay Writer

  cover letters cover letters cover letters for jobs application cover letter

 • Link do komentarza mehemitah środa, 28 marca 2018 01:31 napisane przez mehemitah

  champix side effects tinnitus http://champix.medinfoblog.com/champix-and-suicidal-thoughts/ - champix class action lawsuit,

 • Link do komentarza Writers Essay wtorek, 27 marca 2018 21:01 napisane przez Writers Essay

  write an argumentative essay essay writing.org easy argumentative essay an argumentative essay

 • Link do komentarza Freedom Writer Essay wtorek, 27 marca 2018 19:05 napisane przez Freedom Writer Essay

  essays essay jedi college essay hints essays

 • Link do komentarza car insurance cost wtorek, 27 marca 2018 18:36 napisane przez car insurance cost

  cheapest auto insurance in texas safe auto insurance company best insurance best cheapest car insurance companies

 • Link do komentarza Jamescic wtorek, 27 marca 2018 14:19 napisane przez Jamescic

  loans for bad credit personal loans with bad credit direct lenders installment loans unsecured loans for bad credit

 • Link do komentarza Slut Cams wtorek, 27 marca 2018 05:41 napisane przez Slut Cams

  porn chat cams firecams isexychat.com

 • Link do komentarza allstate wtorek, 27 marca 2018 02:16 napisane przez allstate

  cheapest car insurance companies car insurance companies classic car insurance companies what is the cheapest car insurance

 • Link do komentarza Jamescic wtorek, 27 marca 2018 01:45 napisane przez Jamescic

  auto insurance quotes get multiple auto insurance quotes auto insurance quotes comparison auto insurance quotes online instant

 • Link do komentarza aarp auto insurance poniedziałek, 26 marca 2018 18:35 napisane przez aarp auto insurance

  automobile insurance companies automobile insurance quotes auto insurance quotes florida auto insurance companies

 • Link do komentarza nationwide poniedziałek, 26 marca 2018 15:17 napisane przez nationwide

  state car insurance policybazaar.com car insurance compare auto insurance compare car insurance

 • Link do komentarza best auto insurance poniedziałek, 26 marca 2018 14:02 napisane przez best auto insurance

  classic car insurance liability car insurance classic car insurance gocompare car insurance

 • Link do komentarza lmmemume poniedziałek, 26 marca 2018 13:27 napisane przez lmmemume

  [url=https://writebusinessplanatb.org/]get business plan[/url]
  sample business plan
  [url=http://canadiantadalafilonlineviagrapharmacy.us/]test paper[/url]
  paper writings
  [url=https://writingpaperqze.org/]research paper writers[/url]
  research papers
  [url=https://dissertationwritescv.technology/]www dissertation paper[/url]
  paper editing
  [url=https://writinghelprvs.org/]litmus paper[/url]
  OK’

 • Link do komentarza Direct Lender Loans poniedziałek, 26 marca 2018 05:38 napisane przez Direct Lender Loans

  small loans without credit checks cash payday cash loans no credit check payday cash

 • Link do komentarza carinsurance poniedziałek, 26 marca 2018 04:02 napisane przez carinsurance

  usagencies auto insurance best insurance best auto insurance companies 2017 extremely cheap car insurance

 • Link do komentarza lqzrhide poniedziałek, 26 marca 2018 03:51 napisane przez lqzrhide

  [url=https://writingpaperwritethesis.org/]sample essays[/url]
  essay service
  [url=https://homeworkhelpus.org/]pay for homework essay[/url]
  get business plan
  [url=https://helpwritingthesisus.org/]test paper[/url]
  help with college homework
  [url=https://essaypapersus.org/]college essay[/url]
  essays
  [url=https://writebusinessplanus.org/]prepare business plan[/url]
  OK’

 • Link do komentarza insurance quotes poniedziałek, 26 marca 2018 03:47 napisane przez insurance quotes

  best car insurance companies car insurance companies car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza gaharagef poniedziałek, 26 marca 2018 02:52 napisane przez gaharagef

  effects of champix on kidneys function http://champix.medinfoblog.com/chantix-and-electronic-cigarettes/ - is champix any good,

 • Link do komentarza ins niedziela, 25 marca 2018 23:20 napisane przez ins

  auto insurance online direct auto insurance direct auto insurance full coverage auto insurance

 • Link do komentarza car insurance cost niedziela, 25 marca 2018 23:07 napisane przez car insurance cost

  classic car insurance temporary car insurance collector car insurance classic car insurance

 • Link do komentarza Writing Essay Online niedziela, 25 marca 2018 23:05 napisane przez Writing Essay Online

  cover letters career cover letter education cover letter cover letters

 • Link do komentarza CharlesSpofs niedziela, 25 marca 2018 17:45 napisane przez CharlesSpofs

  wh0cd615927 PREDNISOLONE generic tadalafil online

 • Link do komentarza Porn Cams niedziela, 25 marca 2018 11:31 napisane przez Porn Cams

  webcam chat rooms firecams.com webcam freewebcams

 • Link do komentarza Paper Back Writer niedziela, 25 marca 2018 07:56 napisane przez Paper Back Writer

  argumentative argumentative essays easy argumentative essay music essay

 • Link do komentarza Assignment Helps niedziela, 25 marca 2018 03:52 napisane przez Assignment Helps

  cover letters cover letters cover letters for jobs cover letter writing help

 • Link do komentarza auto insurance rates niedziela, 25 marca 2018 00:36 napisane przez auto insurance rates

  nj auto insurance automobile insurance online auto insurance automobile insurance

 • Link do komentarza e insurance auto sobota, 24 marca 2018 23:39 napisane przez e insurance auto

  auto insurance company cheap car insurance companies auto insurance companies compare car insurance

 • Link do komentarza cheap insurance sobota, 24 marca 2018 21:26 napisane przez cheap insurance

  liability car insurance car insurance near me classic car insurance companies insurance for cars

 • Link do komentarza zunaasum sobota, 24 marca 2018 19:23 napisane przez zunaasum

  tadalafil chewable tablets 20 mg vidalista ct http://tadalafil.medinfoblog.com/can-cialis-cause-anger-and-mood-swings-in-men/ - tadalafil side effects depression,

 • Link do komentarza geico sobota, 24 marca 2018 19:04 napisane przez geico

  best cheapest car insurance companies best car insurance companies 2017 best insurance car insurance for young drivers

 • Link do komentarza Homework Help Online sobota, 24 marca 2018 18:32 napisane przez Homework Help Online

  cover letters application cover letter cover letter writing help cover letters

 • Link do komentarza canadian pharmacies sobota, 24 marca 2018 18:25 napisane przez canadian pharmacies

  http://canadianpharmaciesunlimited.com/

 • Link do komentarza motorcycle insurance sobota, 24 marca 2018 17:35 napisane przez motorcycle insurance

  best auto insurance companies auto insurance company direct general auto insurance quotes car insurance company

 • Link do komentarza haanotac sobota, 24 marca 2018 15:22 napisane przez haanotac

  generic tadalafil 20mg us pharmacy http://tadalafil.medinfoblog.com/cialis-how-much-do-you-take/ - tadalafil sildenafil combo reviews forums,

 • Link do komentarza Quick Loan sobota, 24 marca 2018 14:39 napisane przez Quick Loan

  payday cash payday cash cash payday cash loans no credit check

 • Link do komentarza insurance rates sobota, 24 marca 2018 08:37 napisane przez insurance rates

  auto insurance company best auto insurance companies 2018 best auto insurance companies auto insurance company

 • Link do komentarza Personal Loans sobota, 24 marca 2018 07:14 napisane przez Personal Loans

  lenders lenders money lender lenders

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna