wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293303 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza go auto insurance czwartek, 01 marca 2018 11:25 napisane przez go auto insurance

  auto insurance online direct auto insurance auto insurance quote online direct auto insurance

 • Link do komentarza zoezukah czwartek, 01 marca 2018 10:51 napisane przez zoezukah

  when you quit smoking cigarettes what happens to your body http://champix.medinfoblog.com - meprate tablet use in tamil,

 • Link do komentarza car insurance quote czwartek, 01 marca 2018 10:12 napisane przez car insurance quote

  car insurance comparison website classic car insurance car insurance for young drivers classic car insurance

 • Link do komentarza auto insurances czwartek, 01 marca 2018 09:14 napisane przez auto insurances

  best insurance best insurance best insurance best insurance

 • Link do komentarza best insurance rates czwartek, 01 marca 2018 09:13 napisane przez best insurance rates

  cheapest car insurance companies car insurance companies erie auto insurance car insurance companies

 • Link do komentarza monikepis czwartek, 01 marca 2018 08:36 napisane przez monikepis

  25 mg sildenafil citrate http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil 20 mg uses,

 • Link do komentarza cheap insurance auto czwartek, 01 marca 2018 07:56 napisane przez cheap insurance auto

  best insurance insurance quotes best insurance best insurance

 • Link do komentarza autoowners insurance czwartek, 01 marca 2018 05:54 napisane przez autoowners insurance

  safeauto insurance quote allstate car insurance allstate auto insurance auto insurance company

 • Link do komentarza amica car insurance czwartek, 01 marca 2018 05:49 napisane przez amica car insurance

  liability car insurance auto insurance online auto insurance online auto insurance

 • Link do komentarza Quick Loans czwartek, 01 marca 2018 04:27 napisane przez Quick Loans

  loans guaranteed approval loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval guaranteed loans

 • Link do komentarza Get A Loan czwartek, 01 marca 2018 03:00 napisane przez Get A Loan

  i need money now need money fast i need money now need a loan with bad credit

 • Link do komentarza allstate claims czwartek, 01 marca 2018 02:27 napisane przez allstate claims

  automobile insurance companies best auto insurance companies 2017 auto insurance companies best auto insurance companies

 • Link do komentarza car insurance prices czwartek, 01 marca 2018 02:16 napisane przez car insurance prices

  direct auto insurance home and auto insurance home and auto insurance aaa car insurance quote

 • Link do komentarza online car insurance czwartek, 01 marca 2018 01:56 napisane przez online car insurance

  cheap car insurance companies safe auto insurance best car insurance rates aaa auto insurance quote

 • Link do komentarza Xxx Webcams czwartek, 01 marca 2018 01:35 napisane przez Xxx Webcams

  cams cams cams cams

 • Link do komentarza Online Lenders czwartek, 01 marca 2018 01:31 napisane przez Online Lenders

  best loan need a loan i need money now car loans

 • Link do komentarza car insurance rates czwartek, 01 marca 2018 00:38 napisane przez car insurance rates

  hagerty classic car insurance cheapest car insurance car insurance companies ameriprise car insurance

 • Link do komentarza best insurance czwartek, 01 marca 2018 00:06 napisane przez best insurance

  cheapest car insurance companies top car insurance companies national general auto insurance car insurance company

 • Link do komentarza cheap insurance auto środa, 28 lutego 2018 23:40 napisane przez cheap insurance auto

  direct auto insurance direct auto insurance pay online commercial auto insurance insurance quotes car

 • Link do komentarza aarp auto insurance środa, 28 lutego 2018 22:27 napisane przez aarp auto insurance

  cheap car insurance in texas geico car insurance official site cheap car insurance in georgia cheap car insurance in texas

 • Link do komentarza Loans For Bad Credit środa, 28 lutego 2018 21:47 napisane przez Loans For Bad Credit

  check into cash loans for 1000 payday in advance payday lender

 • Link do komentarza autoowners insurance środa, 28 lutego 2018 21:31 napisane przez autoowners insurance

  liability car insurance nj auto insurance aarp car insurance quote liberty car insurance

 • Link do komentarza Payday Express środa, 28 lutego 2018 21:09 napisane przez Payday Express

  guaranteed loan free loan loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza e insurance auto środa, 28 lutego 2018 20:46 napisane przez e insurance auto

  direct auto insurance quotes maryland auto insurance autoinsurance direct auto insurance

 • Link do komentarza erie car insurance środa, 28 lutego 2018 18:51 napisane przez erie car insurance

  michigan auto insurance automobile insurance online auto insurance home and auto insurance quotes

 • Link do komentarza esurance środa, 28 lutego 2018 17:53 napisane przez esurance

  car insurance near me temporary car insurance best home and auto insurance companies classic car insurance

 • Link do komentarza Speedy Cash środa, 28 lutego 2018 15:55 napisane przez Speedy Cash

  apply for a loan apply for a loan loan services apply for a loan

 • Link do komentarza allstate insurance środa, 28 lutego 2018 15:24 napisane przez allstate insurance

  compare multiple auto insurance quotes car insurance quotes comparison compare auto insurance car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Speedycash środa, 28 lutego 2018 14:44 napisane przez Speedycash

  payday lending payday lending payday lenders loans instant approval

 • Link do komentarza safeauto insurance środa, 28 lutego 2018 13:06 napisane przez safeauto insurance

  car insurance in michigan buy car insurance classic car insurance companies buy car insurance

 • Link do komentarza automobile insurance środa, 28 lutego 2018 12:47 napisane przez automobile insurance

  best auto insurance companies 2018 auto insurance company goautoinsurance state auto insurance company

 • Link do komentarza aaa car insurance środa, 28 lutego 2018 12:28 napisane przez aaa car insurance

  auto insurance company auto insurance company cheapest car insurance in pa car insurance company

 • Link do komentarza car insurance quote środa, 28 lutego 2018 12:05 napisane przez car insurance quote

  best insurance best cheapest car insurance companies best insurance classic car insurance

 • Link do komentarza erie car insurance środa, 28 lutego 2018 11:26 napisane przez erie car insurance

  compare car insurance e insurance auto compare car insurance quotes michigan auto insurance

 • Link do komentarza Loan środa, 28 lutego 2018 10:38 napisane przez Loan

  800 loan need money now i need money now need a loan

 • Link do komentarza car insurance online środa, 28 lutego 2018 06:28 napisane przez car insurance online

  auto insurance companies costco auto insurance auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza carinsurance środa, 28 lutego 2018 06:17 napisane przez carinsurance

  aarp car insurance quote automobile insurance automobile insurance erie car insurance

 • Link do komentarza usaa car insurance środa, 28 lutego 2018 06:05 napisane przez usaa car insurance

  cheap insurance jc taylor classic car insurance classic car insurance quote cheap insurance

 • Link do komentarza auto insurance rates środa, 28 lutego 2018 05:47 napisane przez auto insurance rates

  classic car insurance classic car insurance classic car insurance temporary car insurance

 • Link do komentarza direct car insurance środa, 28 lutego 2018 04:43 napisane przez direct car insurance

  cheapest car insurance companies cheap car insurance companies good2go auto insurance car insurance companies

 • Link do komentarza nj auto insurance środa, 28 lutego 2018 03:30 napisane przez nj auto insurance

  auto insurance companies top rated auto insurance companies auto insurance companies top auto insurance companies

 • Link do komentarza auto insurance środa, 28 lutego 2018 01:47 napisane przez auto insurance

  ins car insurance rates nj auto insurance automobile insurance

 • Link do komentarza Direct Lenders środa, 28 lutego 2018 01:31 napisane przez Direct Lenders

  loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval loans guaranteed approval

 • Link do komentarza aig auto insurance środa, 28 lutego 2018 01:05 napisane przez aig auto insurance

  very cheap car insurance automobile insurance companies the cheapest car insurance available best auto insurance companies 2017

 • Link do komentarza geico car insurance środa, 28 lutego 2018 00:39 napisane przez geico car insurance

  young driver car insurance ameriprise car insurance car insurance companies car insurance companies in florida

 • Link do komentarza gufutepai środa, 28 lutego 2018 00:15 napisane przez gufutepai

  sildenafil chewable 3 flavors http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil works great for ed,

 • Link do komentarza amica car insurance wtorek, 27 lutego 2018 22:54 napisane przez amica car insurance

  best auto insurance companies 2018 best auto insurance companies 2018 geico auto insurance best auto insurance companies 2018

 • Link do komentarza direct car insurance wtorek, 27 lutego 2018 22:07 napisane przez direct car insurance

  auto ins compare car insurance compare car insurance cheapest car insurance rates

 • Link do komentarza rinomugut wtorek, 27 lutego 2018 21:22 napisane przez rinomugut

  quit smoking canada free patches http://champix.medinfoblog.com - boots stop smoking service,

 • Link do komentarza Loan wtorek, 27 lutego 2018 20:40 napisane przez Loan

  loan apply loan market direct lenders direct lenders

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna