wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293293 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Payday Express piątek, 02 marca 2018 21:48 napisane przez Payday Express

  payday lending direct lending payday lending payday lending

 • Link do komentarza auto insurance quote piątek, 02 marca 2018 21:21 napisane przez auto insurance quote

  classic car insurance auto insurance quotes comparison online classic car insurance cheap car insurance in texas

 • Link do komentarza cheap car insurance piątek, 02 marca 2018 20:29 napisane przez cheap car insurance

  liberty mutual auto insurance automobile insurance aaa auto insurance quote automobile insurance

 • Link do komentarza Getting A Loan piątek, 02 marca 2018 19:42 napisane przez Getting A Loan

  how to get a loan with no credit need a loan i need money now need a loan

 • Link do komentarza aig auto insurance piątek, 02 marca 2018 19:33 napisane przez aig auto insurance

  compare car insurance compare auto insurance car insurance quotes comparison travelers auto insurance

 • Link do komentarza vehicle insurance piątek, 02 marca 2018 18:59 napisane przez vehicle insurance

  progressive auto insurance login texas auto insurance nj auto insurance automobile insurance

 • Link do komentarza best auto insurance piątek, 02 marca 2018 17:39 napisane przez best auto insurance

  state auto insurance company car insurance company auto insurance company best auto insurance companies 2018

 • Link do komentarza moadoruz piątek, 02 marca 2018 17:08 napisane przez moadoruz

  taking nitroglycerin and sildenafil http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil citrate tablet uses,

 • Link do komentarza BonnieKex piątek, 02 marca 2018 16:39 napisane przez BonnieKex

  biggest no deposit welcome bonus
  casino games slots free heart of vegas
  casino games
  best online casino games free

 • Link do komentarza geico car insurance piątek, 02 marca 2018 16:23 napisane przez geico car insurance

  cheap car insurance quotes online triple a auto insurance best car insurance companies 2017 best insurance

 • Link do komentarza autoinsurance piątek, 02 marca 2018 15:17 napisane przez autoinsurance

  cheap car ins best auto insurance companies auto insurance companies progressive auto ins

 • Link do komentarza costco car insurance piątek, 02 marca 2018 14:55 napisane przez costco car insurance

  automobile insurance automobile insurance companies michigan auto insurance automobile insurance quotes

 • Link do komentarza aarp auto insurance piątek, 02 marca 2018 11:06 napisane przez aarp auto insurance

  top auto insurance companies auto insurance companies safeco auto insurance best auto insurance companies 2017

 • Link do komentarza affordable insurance piątek, 02 marca 2018 10:58 napisane przez affordable insurance

  temporary car insurance classic car insurance classic car insurance classic car insurance

 • Link do komentarza Speedycash piątek, 02 marca 2018 09:17 napisane przez Speedycash

  loans in kansas city mo loan service loan services loan service

 • Link do komentarza aarp insurance auto piątek, 02 marca 2018 08:41 napisane przez aarp insurance auto

  cheap insurance cheap insurance purchase auto insurance online cheap insurance

 • Link do komentarza Loans For Bad Credit piątek, 02 marca 2018 08:21 napisane przez Loans For Bad Credit

  advance cash advance cash 5000 loan no credit advance cash

 • Link do komentarza ins piątek, 02 marca 2018 07:33 napisane przez ins

  auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies best auto insurance companies 2017

 • Link do komentarza cure auto insurance piątek, 02 marca 2018 07:11 napisane przez cure auto insurance

  temporary car insurance online auto insurance nj auto insurance car insurance florida

 • Link do komentarza aaa auto insurance piątek, 02 marca 2018 06:57 napisane przez aaa auto insurance

  car insurance florida car insurance quotes comparison compare car insurance car insurance comparison

 • Link do komentarza kutoraheu piątek, 02 marca 2018 06:27 napisane przez kutoraheu

  sildenafil management of pulmonary hypertension http://sildenafil.medinfoblog.com - how often can u take sildenafil,

 • Link do komentarza car insurance cheap piątek, 02 marca 2018 06:11 napisane przez car insurance cheap

  car insurance company car insurance companies car insurance companies get car insurance online

 • Link do komentarza texas auto insurance piątek, 02 marca 2018 05:59 napisane przez texas auto insurance

  car insurance companies car insurance companies in florida classic car insurance companies classic car insurance companies

 • Link do komentarza Quick Loan piątek, 02 marca 2018 05:46 napisane przez Quick Loan

  money lender payday lender direct lending direct lending

 • Link do komentarza auto insurance piątek, 02 marca 2018 03:26 napisane przez auto insurance

  direct general auto insurance direct general auto insurance direct auto insurance pay online direct auto insurance

 • Link do komentarza danizuruy piątek, 02 marca 2018 02:44 napisane przez danizuruy

  okra water blood sugar http://champix.medinfoblog.com - new stop smoking aids,

 • Link do komentarza Free Cam Sex Chat piątek, 02 marca 2018 02:32 napisane przez Free Cam Sex Chat

  bbw cams hot cams cams amateur cams

 • Link do komentarza usaa car insurance piątek, 02 marca 2018 01:38 napisane przez usaa car insurance

  ameriprise car insurance cheap car insurance companies car insurance companies best car insurance companies 2018

 • Link do komentarza geico insurance piątek, 02 marca 2018 01:03 napisane przez geico insurance

  direct auto insurance aarp car insurance quote direct auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza car insurance quote czwartek, 01 marca 2018 23:44 napisane przez car insurance quote

  best insurance best insurance best insurance best car insurance companies 2018

 • Link do komentarza Money Loan czwartek, 01 marca 2018 23:07 napisane przez Money Loan

  loans guaranteed approval guaranteed loans personal loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Loan czwartek, 01 marca 2018 22:08 napisane przez Loan

  apply for loan loans in austin loan services need money now please

 • Link do komentarza Loan czwartek, 01 marca 2018 21:08 napisane przez Loan

  bad credit personal loans guaranteed approval loans guaranteed approval wells fargo loans loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Speedycash czwartek, 01 marca 2018 20:09 napisane przez Speedycash

  apply for a loan loan services specialized loan services online loan application

 • Link do komentarza car insurance prices czwartek, 01 marca 2018 18:40 napisane przez car insurance prices

  cheap auto insurance quotes online cheap auto insurance quotes online cheap auto insurance in texas cheap liability insurance in texas

 • Link do komentarza best insurance czwartek, 01 marca 2018 18:25 napisane przez best insurance

  direct auto insurance direct auto insurance free auto insurance quotes direct car insurance

 • Link do komentarza cure auto insurance czwartek, 01 marca 2018 18:16 napisane przez cure auto insurance

  compare car insurance compare car insurance car insurance quotes comparison compare car insurance

 • Link do komentarza Webcam Porn Live czwartek, 01 marca 2018 18:12 napisane przez Webcam Porn Live

  cams cams cams adult cams

 • Link do komentarza esurance czwartek, 01 marca 2018 17:55 napisane przez esurance

  california auto insurance best insurance best insurance best car insurance companies 2017

 • Link do komentarza auto owners ins czwartek, 01 marca 2018 15:21 napisane przez auto owners ins

  cheap car insurance in texas direct line car insurance quotes the cheapest car insurance available cheap insurance

 • Link do komentarza usaa auto insurance czwartek, 01 marca 2018 15:13 napisane przez usaa auto insurance

  cheap insurance hagerty insurance classic car insurance cheap insurance cheap insurance

 • Link do komentarza Chat With Sluts czwartek, 01 marca 2018 15:11 napisane przez Chat With Sluts

  webcam webcam asian webcam freewebcams

 • Link do komentarza affordable insurance czwartek, 01 marca 2018 15:00 napisane przez affordable insurance

  goautoinsurance auto insurance quotes texas online direct auto insurance safeauto insurance

 • Link do komentarza car insurance rates czwartek, 01 marca 2018 14:46 napisane przez car insurance rates

  www.geico.com auto insurance auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza allstate claims czwartek, 01 marca 2018 14:11 napisane przez allstate claims

  auto insurance comparison chart car insurance companies car insurance companies car insurance company

 • Link do komentarza direct car insurance czwartek, 01 marca 2018 13:57 napisane przez direct car insurance

  cheapest auto insurance in texas usaa car insurance quote direct line car insurance quotes cheap car insurance in california

 • Link do komentarza erie car insurance czwartek, 01 marca 2018 13:23 napisane przez erie car insurance

  automobile insurance automobile insurance erie car insurance texas auto insurance

 • Link do komentarza auto insurance rates czwartek, 01 marca 2018 12:47 napisane przez auto insurance rates

  direct auto insurance direct general auto insurance direct auto insurance pay online automobile insurance policy

 • Link do komentarza car insurance rates czwartek, 01 marca 2018 11:52 napisane przez car insurance rates

  compare auto insurance compare car insurance quotes the general auto insurance quote compare car insurance

 • Link do komentarza car insurance prices czwartek, 01 marca 2018 11:26 napisane przez car insurance prices

  texas auto insurance automobile insurance automobile insurance go compare car insurance

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna