wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 113454 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

1341 komentarzy

 • Link do komentarza best insurance rates poniedziałek, 12 lutego 2018 09:26 napisane przez best insurance rates

  car insurance quotes in georgia auto insurance comparison car insurance comparison car insurance comparison

 • Link do komentarza White Paper Writer poniedziałek, 12 lutego 2018 08:08 napisane przez White Paper Writer

  writing my paper student assignment help me write my paper write an abstract

 • Link do komentarza Cheap Essays poniedziałek, 12 lutego 2018 07:37 napisane przez Cheap Essays

  write essays for me essay for me i have to write an essay write me an essay

 • Link do komentarza Essay-writer.Org poniedziałek, 12 lutego 2018 07:31 napisane przez Essay-writer.Org

  essay knowledge writing a research paper research paper https://researchessay.us.com - research essay

 • Link do komentarza How To Writing Essay poniedziałek, 12 lutego 2018 06:40 napisane przez How To Writing Essay

  buy research papers buy research papers writing law essays writing a research paper

 • Link do komentarza cheap car insurance poniedziałek, 12 lutego 2018 06:34 napisane przez cheap car insurance

  compare multiple auto insurance quotes insurance auto auto insurance quotes comparison travelers auto insurance quote

 • Link do komentarza Freedom Writer Essay poniedziałek, 12 lutego 2018 06:20 napisane przez Freedom Writer Essay

  speech writing services writing my paper help me write my paper write my paper for me

 • Link do komentarza Write My Essays poniedziałek, 12 lutego 2018 06:15 napisane przez Write My Essays

  write essay for me essays write essays for me https://essays.us.com - write me an essay

 • Link do komentarza Online Essay Writers poniedziałek, 12 lutego 2018 05:59 napisane przez Online Essay Writers

  essays write essay for me essays write my essay for me

 • Link do komentarza aaa auto insurance poniedziałek, 12 lutego 2018 05:50 napisane przez aaa auto insurance

  top ten auto insurance companies auto insurance specialists auto insurance quotes comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza auto insurances poniedziałek, 12 lutego 2018 05:50 napisane przez auto insurances

  auto insurance quotes michigan auto insurance quotes california auto insurance quotes california auto insurance quotes online

 • Link do komentarza Write An Essay poniedziałek, 12 lutego 2018 05:26 napisane przez Write An Essay

  write my research paper starting a persuasive essay research essay https://researchessay.us.com - research paper

 • Link do komentarza School Assignments poniedziałek, 12 lutego 2018 04:48 napisane przez School Assignments

  write my research paper research essay books on writing essays buy research papers

 • Link do komentarza Online Lenders poniedziałek, 12 lutego 2018 03:34 napisane przez Online Lenders

  installment loans direct lenders installment loans online installment loans online installment loans no credit check

 • Link do komentarza Getting A Loan poniedziałek, 12 lutego 2018 03:14 napisane przez Getting A Loan

  bank loans for bad credit payday advance online commercial loan rates online payday

 • Link do komentarza carinsurance poniedziałek, 12 lutego 2018 03:13 napisane przez carinsurance

  insurance auto auto insurance in michigan cheap insurance auto auto insurance in florida

 • Link do komentarza Buy Papers Online poniedziałek, 12 lutego 2018 03:11 napisane przez Buy Papers Online

  essay to get into college write my research paper buy research papers https://researchessay.us.com - essay slang

 • Link do komentarza Loans poniedziałek, 12 lutego 2018 03:01 napisane przez Loans

  guaranteed approval guaranteed approval guaranteed approval credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Quick Loans poniedziałek, 12 lutego 2018 02:24 napisane przez Quick Loans

  500 fast cash small personal loans with bad credit simple loan approved loans

 • Link do komentarza state auto insurance poniedziałek, 12 lutego 2018 02:17 napisane przez state auto insurance

  auto insurance quotes car insurance quote compare the market car insurance quotes car insurance quotes online

 • Link do komentarza Term Paper Writers poniedziałek, 12 lutego 2018 02:15 napisane przez Term Paper Writers

  essays write an essay for me essays essays

 • Link do komentarza Spotloan poniedziałek, 12 lutego 2018 02:10 napisane przez Spotloan

  installment loans online installment loans guaranteed installment loans bad credit installment loans

 • Link do komentarza aig auto insurance poniedziałek, 12 lutego 2018 02:04 napisane przez aig auto insurance

  top rated auto insurance companies 2018 online car insurance instant quote car insurance quote car insurance quotes california

 • Link do komentarza Writing Online poniedziałek, 12 lutego 2018 00:57 napisane przez Writing Online

  paper writer write papers for me write a paper online help me write

 • Link do komentarza erie car insurance poniedziałek, 12 lutego 2018 00:31 napisane przez erie car insurance

  auto insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes in georgia

 • Link do komentarza aaa auto insurance niedziela, 11 lutego 2018 23:58 napisane przez aaa auto insurance

  insurance auto cheap auto insurance in georgia what is the cheapest car insurance liability car insurance

 • Link do komentarza auto owners ins niedziela, 11 lutego 2018 23:57 napisane przez auto owners ins

  cheapest car insurance collector car insurance cheapest car insurance ontario car insurance

 • Link do komentarza Write niedziela, 11 lutego 2018 23:50 napisane przez Write

  opening sentences for college essays essay writer writing essays games https://essaywriter.us.com - essay maker

 • Link do komentarza automobile insurance niedziela, 11 lutego 2018 23:43 napisane przez automobile insurance

  car insurance quotes comparison liberty mutual car insurance car insurance quotes car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza nationwide insurance niedziela, 11 lutego 2018 23:26 napisane przez nationwide insurance

  auto insurance quotes online online auto insurance quotes auto insurance quotes online instant auto insurance quotes online

 • Link do komentarza Buying An Essay niedziela, 11 lutego 2018 23:19 napisane przez Buying An Essay

  term papers for sale ethics term paper term paper term paper writer

 • Link do komentarza RonaldMap niedziela, 11 lutego 2018 23:17 napisane przez RonaldMap

  autocad development software
  cad software
  download gratis software autocad 2017
  autocad 2016 download
  como ingresar coordenadas en autocad
  autocad 2012
  autocad full version 2013
  cad software
  autocad lt 2017 app store
  autocad estudiantes
  autocad dla studentow
  autodesk student
  download autocad 3d drawings
  autocad mechanical
  autocad 360 pro download
  autocad software
  download autocad 2017 software
  autocad gratuit
  autocad cost estimation
  autocad 2017 download
  autocad installer download
  autodesk autocad
  autocad 2d software download
  autocad student
  cara download autocad 2017

 • Link do komentarza direct car insurance niedziela, 11 lutego 2018 22:57 napisane przez direct car insurance

  car insurance comparison auto insurance quotes comparison erie auto insurance auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Loans niedziela, 11 lutego 2018 22:27 napisane przez Loans

  loans instant loans with low interest rates emergency loans loans with low interest

 • Link do komentarza aaa car insurance niedziela, 11 lutego 2018 22:24 napisane przez aaa car insurance

  cheap car insurance companies gap insurance for cars car insurance cheap erie car insurance

 • Link do komentarza insurance quotes niedziela, 11 lutego 2018 21:30 napisane przez insurance quotes

  www.geico.com auto insurance cheap car insurance quotes automobile insurance quotes cheap car insurance

 • Link do komentarza Online Loan niedziela, 11 lutego 2018 20:40 napisane przez Online Loan

  installment loans direct lenders consolidated loans for bad credit installment loans online installment loans direct lenders

 • Link do komentarza Loans niedziela, 11 lutego 2018 20:34 napisane przez Loans

  personal loans bad credit personal loan for bad credit payday usa small personal loans with bad credit

 • Link do komentarza Best Online Loans niedziela, 11 lutego 2018 20:17 napisane przez Best Online Loans

  online installment loans loans online no credit check signature loans loans online

 • Link do komentarza Online Loan niedziela, 11 lutego 2018 17:15 napisane przez Online Loan

  web loan unsecured credit loans online loans online

 • Link do komentarza Speedy Cash niedziela, 11 lutego 2018 09:36 napisane przez Speedy Cash

  online loans no credit loans online direct online loans loans online

 • Link do komentarza Quick Loan niedziela, 11 lutego 2018 03:51 napisane przez Quick Loan

  loans online direct web loan loans online loans online

 • Link do komentarza Loan Cash sobota, 10 lutego 2018 15:23 napisane przez Loan Cash

  loans online web loan loans online loans online direct

 • Link do komentarza Direct Lender Loans sobota, 10 lutego 2018 11:04 napisane przez Direct Lender Loans

  loans online web loan loans online money loans no credit check

 • Link do komentarza nationwide sobota, 10 lutego 2018 03:54 napisane przez nationwide

  nj auto insurance auto insurance quotes car insurance quotes insurance auto quotes

 • Link do komentarza Timothygrees piątek, 09 lutego 2018 23:28 napisane przez Timothygrees

  online gambling legal in canada
  online casino playing for real money
  casino games internet
  rtg casino usa
  new rtg casino codes
  beat roulette
  slot video
  play roulette online no download
  reputable online casino sites
  real money online casino games
  casino black jack
  real money online casino games
  best online casino that pays out

 • Link do komentarza pharmacy without dr prescriptions piątek, 09 lutego 2018 01:29 napisane przez pharmacy without dr prescriptions

  http://canadianpharmaciesmax.com/

 • Link do komentarza Jameslerne czwartek, 08 lutego 2018 05:33 napisane przez Jameslerne

  new online casino for us players
  real time gaming casinos
  australian online casino android
  online casino for android phones
  casino on line for mac
  play online casino roulette
  real online casino reviews
  best online roulette australia
  online craps game bet
  online casino real money
  der beste online casino
  online casino real money
  online blackjack real money mac

 • Link do komentarza Dietborb1 środa, 07 lutego 2018 14:45 napisane przez Dietborb1

  cheap cialis online
  suprax 100 mg cialis pills cialis
  http://cialismrxgonline.com
  buy cialis uk
  cheap cialis online

 • Link do komentarza Weaneund1 środa, 07 lutego 2018 07:49 napisane przez Weaneund1

  buy cialis generic
  caverta in india cialis generic
  http://cialismrxgonline.com
  buy cialis pills generic
  buy cialis generic

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna