wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293312 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza insurance quote niedziela, 04 marca 2018 16:12 napisane przez insurance quote

  find the lowest auto insurance automobile insurance companies automobile insurance quotes automobile insurance companies

 • Link do komentarza Personal Loans niedziela, 04 marca 2018 15:36 napisane przez Personal Loans

  need money now cash now need a loan with bad credit need cash now

 • Link do komentarza nationwide insurance niedziela, 04 marca 2018 14:40 napisane przez nationwide insurance

  best auto insurance companies auto insurance company auto insurance companies costco car insurance

 • Link do komentarza Write College Essays niedziela, 04 marca 2018 12:14 napisane przez Write College Essays

  write good essays essays critical essays essays

 • Link do komentarza auto owners ins niedziela, 04 marca 2018 10:52 napisane przez auto owners ins

  auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies geico auto insurance

 • Link do komentarza auto ins niedziela, 04 marca 2018 09:08 napisane przez auto ins

  top auto insurance companies quotes on car insurance top rated auto insurance companies online car insurance instant quote

 • Link do komentarza texas auto insurance niedziela, 04 marca 2018 07:06 napisane przez texas auto insurance

  car insurance for young drivers classic car insurance farm bureau auto insurance car insurance for young drivers

 • Link do komentarza Bad Credit niedziela, 04 marca 2018 05:58 napisane przez Bad Credit

  unsecured debt consolidation loans online installment loans loans online loans direct deposit

 • Link do komentarza fukazegiu niedziela, 04 marca 2018 03:54 napisane przez fukazegiu

  the majority of those who smoke would like to quit http://champix.medinfoblog.com - vesicare patent expiration date,

 • Link do komentarza Get A Loan niedziela, 04 marca 2018 03:17 napisane przez Get A Loan

  i need a loan native american loans money lenders need a loan

 • Link do komentarza progressive auto ins niedziela, 04 marca 2018 02:46 napisane przez progressive auto ins

  best car insurance companies 2017 car insurance companies in florida car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza rosuzoox niedziela, 04 marca 2018 01:11 napisane przez rosuzoox

  ferrari sildenafil tablets 130 mg http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil hormosan 100 mg,

 • Link do komentarza Bad Credit niedziela, 04 marca 2018 01:01 napisane przez Bad Credit

  loans payday loans payday loans payday cash loan payday

 • Link do komentarza geico insurance niedziela, 04 marca 2018 00:53 napisane przez geico insurance

  texas auto insurance car insurance quotes arizona cheap full coverage auto insurance cheap car insurance in michigan

 • Link do komentarza geico car insurance sobota, 03 marca 2018 22:46 napisane przez geico car insurance

  classic car insurance car insurance for young drivers car insurance near me buy car insurance

 • Link do komentarza auto insurance rates sobota, 03 marca 2018 22:18 napisane przez auto insurance rates

  best auto insurance companies best auto insurance companies allstate claims automobile insurance quotes florida

 • Link do komentarza best insurance rates sobota, 03 marca 2018 21:17 napisane przez best insurance rates

  free auto insurance quotes cheap auto insurance in texas liberty car insurance policybazaar.com car insurance

 • Link do komentarza aarp auto insurance sobota, 03 marca 2018 20:31 napisane przez aarp auto insurance

  automobile insurance quotes automobile insurance compare auto insurance rates collector car insurance

 • Link do komentarza usaa auto insurance sobota, 03 marca 2018 19:25 napisane przez usaa auto insurance

  allstate car insurance quote cheap car insurance in georgia progressive auto insurance top 10 auto insurance companies

 • Link do komentarza Instant Online Loans sobota, 03 marca 2018 18:58 napisane przez Instant Online Loans

  loan companies for people with bad credit i need a loan need a loan need money now

 • Link do komentarza Webcam Sluts sobota, 03 marca 2018 17:48 napisane przez Webcam Sluts

  cams adult webcams hotcams cams

 • Link do komentarza Best Online Loans sobota, 03 marca 2018 16:51 napisane przez Best Online Loans

  need a loan need cash now need a loan need money fast

 • Link do komentarza best insurance sobota, 03 marca 2018 16:43 napisane przez best insurance

  direct auto insurance free auto insurance quotes direct auto insurance pay online direct auto insurance

 • Link do komentarza auto owners ins sobota, 03 marca 2018 15:27 napisane przez auto owners ins

  collector car insurance top rated car insurance companies direct general car insurance classic car insurance

 • Link do komentarza car insurance sobota, 03 marca 2018 15:11 napisane przez car insurance

  automobile insurance cheap insurance auto automobile insurance quotes best auto insurance in florida

 • Link do komentarza insurance for cars sobota, 03 marca 2018 14:14 napisane przez insurance for cars

  ameriprise car insurance best car insurance companies 2018 top car insurance companies cheap car insurance in california

 • Link do komentarza Bad Credit sobota, 03 marca 2018 14:03 napisane przez Bad Credit

  direct lenders direct lending low cost loans direct lenders

 • Link do komentarza Web Cam Sluts sobota, 03 marca 2018 11:48 napisane przez Web Cam Sluts

  cams bbw cams free cam free online porn cams

 • Link do komentarza Chat Video sobota, 03 marca 2018 11:33 napisane przez Chat Video

  amateur webcam webcam chat rooms webcam good chat rooms

 • Link do komentarza progressive auto ins sobota, 03 marca 2018 11:20 napisane przez progressive auto ins

  best car insurance companies 2018 best car insurance companies 2017 cheap auto insurance quotes online best insurance

 • Link do komentarza aaa auto insurance sobota, 03 marca 2018 11:12 napisane przez aaa auto insurance

  aaa auto insurance quote car insurance companies cheap car insurance companies car insurance usaa

 • Link do komentarza motorcycle insurance sobota, 03 marca 2018 11:07 napisane przez motorcycle insurance

  best auto insurance companies home and auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza insurance quote sobota, 03 marca 2018 08:57 napisane przez insurance quote

  cheapest auto insurance ever top ten auto insurance companies direct auto insurance pay online commercial auto insurance

 • Link do komentarza Girl Cams sobota, 03 marca 2018 08:37 napisane przez Girl Cams

  naked cam online chat rooms amateur webcam naked

 • Link do komentarza Cash Loan sobota, 03 marca 2018 07:38 napisane przez Cash Loan

  direct lenders direct lending direct lenders direct lenders for bad credit

 • Link do komentarza Payday sobota, 03 marca 2018 07:09 napisane przez Payday

  direct lenders loan market direct lenders direct lender installment loans

 • Link do komentarza insurance for cars sobota, 03 marca 2018 07:09 napisane przez insurance for cars

  top auto insurance companies auto insurance companies car insurance online car insurance estimate

 • Link do komentarza amica car insurance sobota, 03 marca 2018 07:01 napisane przez amica car insurance

  auto insurance companies auto insurance companies hagerty classic car insurance auto insurance companies in florida

 • Link do komentarza insurance auto sobota, 03 marca 2018 06:32 napisane przez insurance auto

  top auto insurance companies auto insurance companies best auto insurance companies automobile insurance companies

 • Link do komentarza zefukont sobota, 03 marca 2018 05:50 napisane przez zefukont

  stop smoking patches coupons http://champix.medinfoblog.com - odb low income senior form,

 • Link do komentarza cheap car insurance sobota, 03 marca 2018 05:46 napisane przez cheap car insurance

  direct auto insurance direct auto insurance full coverage auto insurance auto insurance companies 2018

 • Link do komentarza safeauto insurance sobota, 03 marca 2018 04:55 napisane przez safeauto insurance

  online auto insurance geico car insurance car insurance quotes in texas automobile insurance

 • Link do komentarza insurance sobota, 03 marca 2018 04:19 napisane przez insurance

  home and auto insurance quotes cheap auto insurance in georgia texas auto insurance state auto insurance

 • Link do komentarza car insurances sobota, 03 marca 2018 03:54 napisane przez car insurances

  direct general auto insurance ameriprise car insurance car insurances direct auto insurance

 • Link do komentarza allstate insurance sobota, 03 marca 2018 03:36 napisane przez allstate insurance

  classic car insurance classic car insurance low cost auto insurance michigan classic car insurance

 • Link do komentarza cheap insurance auto sobota, 03 marca 2018 02:54 napisane przez cheap insurance auto

  cheap insurance cheap auto insurance quotes cheap insurance thegeneral.com auto insurance

 • Link do komentarza penofues sobota, 03 marca 2018 00:46 napisane przez penofues

  benefits of smoking cessation timeline http://champix.medinfoblog.com - raspberry ketone for weight loss reviews,

 • Link do komentarza Personal Loans sobota, 03 marca 2018 00:02 napisane przez Personal Loans

  ace cash express loan services apply for loan loan services

 • Link do komentarza car insurance rates piątek, 02 marca 2018 23:51 napisane przez car insurance rates

  auto insurance company auto insurance company auto insurance company free car insurance quotes

 • Link do komentarza tanechitai piątek, 02 marca 2018 22:25 napisane przez tanechitai

  sildenafil 20 mg in india http://sildenafil.medinfoblog.com - generic sildenafil citrate 100mg,

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna