wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293309 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza nationwide insurance środa, 07 marca 2018 14:46 napisane przez nationwide insurance

  compare car insurance florida auto insurance companies compare car insurance car insurance comparison

 • Link do komentarza madzuidod środa, 07 marca 2018 12:39 napisane przez madzuidod

  where can i get sildenafil http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil citrate and blood pressure lowering drugs,

 • Link do komentarza online drugstore środa, 07 marca 2018 11:49 napisane przez online drugstore

  http://canadianpharmaciesonerx.com/

 • Link do komentarza aarp insurance auto środa, 07 marca 2018 09:27 napisane przez aarp insurance auto

  best cheapest car insurance companies best insurance best insurance general car insurance quotes online

 • Link do komentarza School Assignments środa, 07 marca 2018 08:12 napisane przez School Assignments

  scholarship essays essays critical essays scholarship essays

 • Link do komentarza Quick Loans środa, 07 marca 2018 04:10 napisane przez Quick Loans

  money lenders payday lending payday lender payday lenders

 • Link do komentarza insurance środa, 07 marca 2018 02:48 napisane przez insurance

  full coverage auto insurance commercial auto insurance commercial auto insurance companies direct auto insurance

 • Link do komentarza car insurance quote wtorek, 06 marca 2018 22:31 napisane przez car insurance quote

  car insurance company auto insurance quotes georgia auto insurance company auto insurance company

 • Link do komentarza Homework Online wtorek, 06 marca 2018 20:50 napisane przez Homework Online

  psychology essay essays online essays essays online

 • Link do komentarza dekojiran wtorek, 06 marca 2018 19:41 napisane przez dekojiran

  best way to stop smoking without medication http://champix.medinfoblog.com - low dose methotrexate side effects,

 • Link do komentarza autoinsurance wtorek, 06 marca 2018 18:52 napisane przez autoinsurance

  online auto insurance car insurance online home and auto insurance quotes automobile insurance

 • Link do komentarza cheap car insurance wtorek, 06 marca 2018 16:33 napisane przez cheap car insurance

  cheap car insurance quotes get auto insurance quote direct general auto insurance commercial auto insurance

 • Link do komentarza cheap insurance auto wtorek, 06 marca 2018 16:25 napisane przez cheap insurance auto

  best auto insurance companies aarp hartford auto insurance state auto insurance company cheapest online auto insurance quotes

 • Link do komentarza auto owners ins wtorek, 06 marca 2018 15:48 napisane przez auto owners ins

  cheap insurance geico car insurance official site cheap car insurance in texas cheap liability insurance in texas

 • Link do komentarza Instant Online Loans wtorek, 06 marca 2018 14:49 napisane przez Instant Online Loans

  pool loan loan services loan services online loan application

 • Link do komentarza best car insurance wtorek, 06 marca 2018 14:44 napisane przez best car insurance

  direct auto insurance home and auto insurance direct auto insurance full coverage auto insurance

 • Link do komentarza nationwide insurance wtorek, 06 marca 2018 11:30 napisane przez nationwide insurance

  classic car insurance companies safeco auto insurance car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza car insurance rates wtorek, 06 marca 2018 04:19 napisane przez car insurance rates

  best auto insurance companies insurance auto cheap car insurance quotes top rated auto insurance companies

 • Link do komentarza Online Essay wtorek, 06 marca 2018 03:28 napisane przez Online Essay

  it thesis proposals thesis statement for a narrative essay write a thesis statement make a thesis

 • Link do komentarza gokupezoi wtorek, 06 marca 2018 03:00 napisane przez gokupezoi

  where can i buy duromine http://champix.medinfoblog.com - side effects of metermine,

 • Link do komentarza Free Bbw Webcams poniedziałek, 05 marca 2018 23:58 napisane przez Free Bbw Webcams

  live free pussy cams webcams gay chatrooms webcams

 • Link do komentarza DennisWak poniedziałek, 05 marca 2018 23:58 napisane przez DennisWak

  personal statement writing service

 • Link do komentarza Payday Express poniedziałek, 05 marca 2018 23:30 napisane przez Payday Express

  need a loan need a loan need money fast need a loan

 • Link do komentarza gaiyazuk poniedziałek, 05 marca 2018 23:27 napisane przez gaiyazuk

  sildenafil effect on liver http://sildenafil.medinfoblog.com - vardenafil sildenafil tadalafil comparison,

 • Link do komentarza usaa auto insurance poniedziałek, 05 marca 2018 21:42 napisane przez usaa auto insurance

  compare auto insurance nationwide car insurance quote online car insurance quotes insurance companies

 • Link do komentarza esurance poniedziałek, 05 marca 2018 20:53 napisane przez esurance

  auto insurance company state auto insurance company state auto insurance company best auto insurance companies

 • Link do komentarza AngeliaGor poniedziałek, 05 marca 2018 20:44 napisane przez AngeliaGor

  casino games slots
  online gambling casino
  online gambling casino
  kasino

 • Link do komentarza Loans For Bad Credit poniedziałek, 05 marca 2018 20:01 napisane przez Loans For Bad Credit

  money loans for bad credit loan application apply for loan online loan application

 • Link do komentarza Buy An Essay Online poniedziałek, 05 marca 2018 19:09 napisane przez Buy An Essay Online

  easy argumentative essay argumentative argumentative argumentative

 • Link do komentarza insurance for cars poniedziałek, 05 marca 2018 17:58 napisane przez insurance for cars

  direct auto insurance direct auto insurance pay online direct auto insurance direct car insurance

 • Link do komentarza autoinsurance poniedziałek, 05 marca 2018 17:14 napisane przez autoinsurance

  direct auto insurance allstate car insurance full coverage auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza auto insurance quote poniedziałek, 05 marca 2018 15:54 napisane przez auto insurance quote

  best auto insurance companies auto insurance company jc taylor classic car insurance car insurance california

 • Link do komentarza insurance auto poniedziałek, 05 marca 2018 15:47 napisane przez insurance auto

  top rated auto insurance companies auto insurance quotes comparison auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza allstate claims poniedziałek, 05 marca 2018 15:33 napisane przez allstate claims

  good2go auto insurance commercial car insurance online car insurance instant quote car insurance companies

 • Link do komentarza safeauto insurance poniedziałek, 05 marca 2018 14:19 napisane przez safeauto insurance

  cheap auto insurance companies car insurance quotes auto insurance company auto insurance companies

 • Link do komentarza aarp insurance auto poniedziałek, 05 marca 2018 12:52 napisane przez aarp insurance auto

  car insurance quotes comparison temporary car insurance quote compare car insurance quotes compare car insurance

 • Link do komentarza Buy Essays Online poniedziałek, 05 marca 2018 10:17 napisane przez Buy Essays Online

  great cover letters good cover letter a good cover letter cover letters

 • Link do komentarza aarp auto insurance poniedziałek, 05 marca 2018 07:51 napisane przez aarp auto insurance

  car insurance quotes florida comparison best insurance best car insurance companies 2017 best insurance

 • Link do komentarza car insurance poniedziałek, 05 marca 2018 07:37 napisane przez car insurance

  auto insurance costco auto insurance company car insurance company auto insurance company

 • Link do komentarza safe auto insurance poniedziałek, 05 marca 2018 07:11 napisane przez safe auto insurance

  direct auto insurance auto insurance companies best auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza vehicle insurance poniedziałek, 05 marca 2018 06:53 napisane przez vehicle insurance

  costco auto insurance quote go auto insurance quote cheap insurance aaa auto insurance quote

 • Link do komentarza Free Sex Chats poniedziałek, 05 marca 2018 05:33 napisane przez Free Sex Chats

  webcams web cam adult webcams teen webcams

 • Link do komentarza Eddielon poniedziałek, 05 marca 2018 04:05 napisane przez Eddielon

  Fortnite hack Fortnite free V Bucks https://pastelink.net/FortniteVBucksMethod

 • Link do komentarza automobile insurance poniedziałek, 05 marca 2018 02:04 napisane przez automobile insurance

  non owner car insurance get auto insurance quote cheap auto insurance quotes cheap full coverage auto insurance

 • Link do komentarza dzuriradac poniedziałek, 05 marca 2018 00:58 napisane przez dzuriradac

  does smoking weed slow your metabolism http://champix.medinfoblog.com - can you take mucinex with claritin,

 • Link do komentarza progressive auto ins niedziela, 04 marca 2018 21:18 napisane przez progressive auto ins

  direct general auto insurance direct auto insurance pay online car insurance quotes in michigan direct auto insurance

 • Link do komentarza go auto insurance niedziela, 04 marca 2018 18:20 napisane przez go auto insurance

  top auto insurance companies top rated auto insurance companies top auto insurance companies the general car insurance

 • Link do komentarza pidzusogof niedziela, 04 marca 2018 18:04 napisane przez pidzusogof

  buying sildenafil in spain http://sildenafil.medinfoblog.com - molecular formula of sildenafil citrate,

 • Link do komentarza Speedycash niedziela, 04 marca 2018 17:56 napisane przez Speedycash

  online personal loans online personal loans online installment loans get a loan with bad credit

 • Link do komentarza Best Online Loans niedziela, 04 marca 2018 16:40 napisane przez Best Online Loans

  loan payday need money loan payday loans payday

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna