wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 113456 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

1341 komentarzy

 • Link do komentarza state auto insurance środa, 14 lutego 2018 03:22 napisane przez state auto insurance

  the general car insurance cheap auto cheapest car insurance in florida car insurance

 • Link do komentarza Cash Loan środa, 14 lutego 2018 03:19 napisane przez Cash Loan

  online loans loans online direct quick loans online loans compare

 • Link do komentarza carinsurance środa, 14 lutego 2018 03:11 napisane przez carinsurance

  auto insurance quotes comparison get multiple auto insurance quotes get multiple auto insurance quotes top rated car insurance companies

 • Link do komentarza aig auto insurance środa, 14 lutego 2018 02:59 napisane przez aig auto insurance

  safeauto insurance auto insurance quotes online auto insurance quotes online online auto insurance

 • Link do komentarza Speedy Cash środa, 14 lutego 2018 02:55 napisane przez Speedy Cash

  personal loans fast cash online personal loans personal loans

 • Link do komentarza Essay Writing Tip środa, 14 lutego 2018 02:37 napisane przez Essay Writing Tip

  cover letters cover letters employment cover letter https://coverletters.us.com - great cover letter

 • Link do komentarza Buy College Essay środa, 14 lutego 2018 02:37 napisane przez Buy College Essay

  help writing cover letter cover letters general cover letter general cover letter

 • Link do komentarza insurance rates środa, 14 lutego 2018 01:38 napisane przez insurance rates

  auto insurance comparison low cost auto insurance quotes cheapest car insurance in georgia auto insurance comparison

 • Link do komentarza auto ins środa, 14 lutego 2018 01:32 napisane przez auto ins

  cheap car insurance companies cheap car insurance geico quote auto insurance insurance companies

 • Link do komentarza Write Essay Online środa, 14 lutego 2018 01:28 napisane przez Write Essay Online

  contoh thesis proposal thesis statement good thesis statements thesis statements

 • Link do komentarza Write My Essays środa, 14 lutego 2018 01:08 napisane przez Write My Essays

  finance cover letter cover letter writer cover letters teacher cover letter

 • Link do komentarza Best Online Loans środa, 14 lutego 2018 01:07 napisane przez Best Online Loans

  personal loans for bad credit get a loan without a job personal loan for bad credit personal loans for bad credit

 • Link do komentarza Homework Center środa, 14 lutego 2018 00:53 napisane przez Homework Center

  thesis statement writing an essay thesis good thesis statement good thesis statements

 • Link do komentarza Quick Loans środa, 14 lutego 2018 00:17 napisane przez Quick Loans

  unsecured loans for bad credit unsecured loans unsecured loans unsecured loan

 • Link do komentarza auto insurance środa, 14 lutego 2018 00:16 napisane przez auto insurance

  auto insurance quotes auto insurance quotes online instant auto insurance quotes comparison auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza aaa car insurance środa, 14 lutego 2018 00:08 napisane przez aaa car insurance

  auto insurance in michigan cheap auto insurance in georgia cheap auto insurance online cheap auto insurance in georgia

 • Link do komentarza insurance companies wtorek, 13 lutego 2018 22:20 napisane przez insurance companies

  cheapest auto insurance in florida best cheapest car insurance companies cheapest car insurance car insurance quote

 • Link do komentarza cheap insurance auto wtorek, 13 lutego 2018 21:42 napisane przez cheap insurance auto

  car insurance quote compare multiple auto insurance quotes florida car insurance quotes car insurance quotes

 • Link do komentarza Money Loan wtorek, 13 lutego 2018 21:28 napisane przez Money Loan

  small loans 1000 loan small personal loans with bad credit loan up

 • Link do komentarza auto owners ins wtorek, 13 lutego 2018 21:25 napisane przez auto owners ins

  auto insurance quotes comparison auto insurance quotes online instant auto insurance quotes goautoinsurance

 • Link do komentarza insurance rates wtorek, 13 lutego 2018 21:17 napisane przez insurance rates

  cheap auto insurance carinsurance cheapest car insurance available cheap car insurance quotes

 • Link do komentarza Online Loans wtorek, 13 lutego 2018 20:15 napisane przez Online Loans

  loans for manufactured homes apply for a loan web loan web loan

 • Link do komentarza Getting A Loan wtorek, 13 lutego 2018 20:10 napisane przez Getting A Loan

  personal loans with bad credit bad credit personal loans guaranteed approval personal loans for bad credit personal loans for bad credit

 • Link do komentarza esurance wtorek, 13 lutego 2018 20:09 napisane przez esurance

  auto insurance quotes online instant auto insurance quotes online online auto insurance cheap auto insurance quotes online

 • Link do komentarza aaa auto insurance wtorek, 13 lutego 2018 19:29 napisane przez aaa auto insurance

  car insurance renewal auto insurance in texas cheap insurance auto insurance auto quotes

 • Link do komentarza Buy An Essay wtorek, 13 lutego 2018 18:52 napisane przez Buy An Essay

  thesis statement good thesis statements writing a thesis statement a good thesis

 • Link do komentarza usaa auto insurance wtorek, 13 lutego 2018 17:55 napisane przez usaa auto insurance

  car insurance quote cheap insurance car insurance quotes california auto insurance quotes in california

 • Link do komentarza Williamwib wtorek, 13 lutego 2018 16:52 napisane przez Williamwib

  microsoft windows 10 tutorials free online
  upgrade to windows 10
  microsoft onedrive
  windows 10 store
  microsoft outlook login

 • Link do komentarza Get A Loan wtorek, 13 lutego 2018 16:06 napisane przez Get A Loan

  credit loans credit loans poor credit loans guaranteed approval best short term loans

 • Link do komentarza Fake Essay Writer wtorek, 13 lutego 2018 15:55 napisane przez Fake Essay Writer

  term paper term paper writer term paper writer https://termpaper.us.com - term papers

 • Link do komentarza geico auto insurance wtorek, 13 lutego 2018 15:52 napisane przez geico auto insurance

  auto insurance quotes texas car insurance cheap cheap car insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza auto owners ins wtorek, 13 lutego 2018 15:24 napisane przez auto owners ins

  direct auto insurance quotes best car insurance companies 2018 car insurance quote auto insurance quotes california

 • Link do komentarza direct car insurance wtorek, 13 lutego 2018 15:14 napisane przez direct car insurance

  online car insurance companies compare multiple auto insurance quotes car insurance quote car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza affordable insurance wtorek, 13 lutego 2018 15:06 napisane przez affordable insurance

  auto insurance florida cheap insurance auto auto insurance online auto insurance

 • Link do komentarza car insurance cost wtorek, 13 lutego 2018 14:17 napisane przez car insurance cost

  car insurance quote online hartford car insurance car insurance quotes online car insurance quotes florida

 • Link do komentarza Paper Writer Free wtorek, 13 lutego 2018 12:53 napisane przez Paper Writer Free

  do my paper write biography write my paper do my paper

 • Link do komentarza direct car insurance wtorek, 13 lutego 2018 12:49 napisane przez direct car insurance

  cheapest car insurance auto insurance companies 2018 the cheapest car insurance available fiesta auto insurance

 • Link do komentarza insurance for cars wtorek, 13 lutego 2018 12:29 napisane przez insurance for cars

  auto insurance quotes online instant car insurance online now the general auto insurance quotes auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza best car insurance wtorek, 13 lutego 2018 12:01 napisane przez best car insurance

  car insurance quotes comparison compare multiple auto insurance quotes get auto insurance online get auto insurance online

 • Link do komentarza auto owners ins wtorek, 13 lutego 2018 11:33 napisane przez auto owners ins

  best cheapest car insurance companies allstate insurance company cheap auto insurance quotes online free auto insurance quotes

 • Link do komentarza canadian online pharmacies wtorek, 13 lutego 2018 11:21 napisane przez canadian online pharmacies

  http://canadianpharmaciesonerx.com/

 • Link do komentarza Loan wtorek, 13 lutego 2018 10:13 napisane przez Loan

  emergency loans emergency loans emergency loans emergency loan

 • Link do komentarza insurance auto wtorek, 13 lutego 2018 09:34 napisane przez insurance auto

  insurance auto insurance auto auto insurance in michigan insurance auto

 • Link do komentarza costco car insurance wtorek, 13 lutego 2018 09:15 napisane przez costco car insurance

  auto insurance auto insurance in michigan cheap auto insurance in georgia auto insurance

 • Link do komentarza auto club insurance wtorek, 13 lutego 2018 08:13 napisane przez auto club insurance

  auto insurance quotes california direct auto insurance quotes triple aaa car insurance car insurance quote online

 • Link do komentarza auto insurances wtorek, 13 lutego 2018 07:47 napisane przez auto insurances

  online auto insurance auto insurance quotes online auto insurance quotes california auto insurance quotes online

 • Link do komentarza car insurance wtorek, 13 lutego 2018 07:16 napisane przez car insurance

  car insurance quotes comparison car insurance quote compare multiple auto insurance quotes car insurance quote

 • Link do komentarza cheap car ins wtorek, 13 lutego 2018 07:10 napisane przez cheap car ins

  online auto insurance quotes auto insurance quotes michigan auto insurance quotes online online auto insurance quotes

 • Link do komentarza Quick Loan wtorek, 13 lutego 2018 07:03 napisane przez Quick Loan

  poor credit loans poor credit loans bad credit loans poor credit loans

 • Link do komentarza amica car insurance wtorek, 13 lutego 2018 07:00 napisane przez amica car insurance

  auto insurance quotes comparison online cheap auto insurance quotes auto insurance quotes comparison cheap auto insurance quotes online

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna