wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 113451 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

1341 komentarzy

 • Link do komentarza Buy College Essays środa, 14 lutego 2018 20:46 napisane przez Buy College Essays

  thesis statement for narrative essay good thesis statement thesis statements https://thesisstatement.us.com - a good thesis statement

 • Link do komentarza nationwide środa, 14 lutego 2018 20:33 napisane przez nationwide

  auto insurance quotes online auto insurance quotes online auto insurance quotes california auto insurance quotes online

 • Link do komentarza Buy An Essay Online środa, 14 lutego 2018 20:25 napisane przez Buy An Essay Online

  write essays essays scholarship essays https://essays.store - essays george orwell

 • Link do komentarza allstate insurance środa, 14 lutego 2018 19:20 napisane przez allstate insurance

  car insurance quotes comparison auto insurance quotes online california car insurance quotes car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza e insurance auto środa, 14 lutego 2018 18:57 napisane przez e insurance auto

  auto insurance quotes comparison auto insurance quotes auto insurance quotes comparison compare auto insurance

 • Link do komentarza Spotloan środa, 14 lutego 2018 18:40 napisane przez Spotloan

  loan uk installment loans online best debt consolidation loans online installment loans

 • Link do komentarza Payday środa, 14 lutego 2018 18:11 napisane przez Payday

  easy installment loans online emergency loans advance cash emergency loans

 • Link do komentarza aaa car insurance środa, 14 lutego 2018 16:25 napisane przez aaa car insurance

  auto insurance near me car insurance quotes in texas car insurance online car insurance quote

 • Link do komentarza Money Loan środa, 14 lutego 2018 16:15 napisane przez Money Loan

  loans with low interest rates emergency loans no credit check emergency loans emergency loans

 • Link do komentarza Write Essays środa, 14 lutego 2018 15:43 napisane przez Write Essays

  essays write essays write essays for me persuasive essays

 • Link do komentarza cheap insurance auto środa, 14 lutego 2018 15:41 napisane przez cheap insurance auto

  auto insurance quote free auto insurance quotes nj auto insurance comparison get multiple auto insurance quotes

 • Link do komentarza e insurance auto środa, 14 lutego 2018 15:38 napisane przez e insurance auto

  accurate automotive cheap car insurance in nj cheapest car insurance in florida cheap auto insurance in michigan

 • Link do komentarza car insurance quote środa, 14 lutego 2018 15:14 napisane przez car insurance quote

  get multiple auto insurance quotes compare multiple auto insurance quotes auto insurance quotes comparison auto insurances

 • Link do komentarza vehicle insurance środa, 14 lutego 2018 15:07 napisane przez vehicle insurance

  cheap auto insurance quotes cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes comparison cheap full coverage auto insurance in texas

 • Link do komentarza Williamwib środa, 14 lutego 2018 14:46 napisane przez Williamwib

  where's my printer in windows 10 mobile
  windows 8
  microsoft windows 10 upgrade assistant
  microsoft windows
  microsoft silverlight

 • Link do komentarza Payday środa, 14 lutego 2018 14:32 napisane przez Payday

  unsecured personal loans loan star installment loan guaranteed approval loans for disabled

 • Link do komentarza cheap insurance auto środa, 14 lutego 2018 13:35 napisane przez cheap insurance auto

  cheap car insurance in georgia cheapest car insurance in florida cheap auto insurance in michigan cheap car insurance in california

 • Link do komentarza car insurance cheap środa, 14 lutego 2018 13:29 napisane przez car insurance cheap

  the cheapest car insurance available allstate claims metlife car insurance the cheapest car insurance available

 • Link do komentarza insurance for cars środa, 14 lutego 2018 13:23 napisane przez insurance for cars

  cheap car insurance in florida cheapest car insurance farm bureau auto insurance cheapest car insurance

 • Link do komentarza Instant Online Loans środa, 14 lutego 2018 13:11 napisane przez Instant Online Loans

  bank personal loan loans online online installment loans loans online

 • Link do komentarza Best Online Loans środa, 14 lutego 2018 12:49 napisane przez Best Online Loans

  web loan online loans instant approval advance online loans no credit check

 • Link do komentarza auto insurance środa, 14 lutego 2018 12:40 napisane przez auto insurance

  auto insurance quotes comparison auto insurance quote auto insurance quotes comparison general car insurance quote

 • Link do komentarza accina środa, 14 lutego 2018 12:30 napisane przez accina

  http://badcreditloansnynjllausa.com
  national loans
  loans
  signature loans bad credit
  bad credit loans

 • Link do komentarza nj auto insurance środa, 14 lutego 2018 10:40 napisane przez nj auto insurance

  car insurance for young drivers the cheapest car insurance available auto insurance companies in pa car insurance policy

 • Link do komentarza Writer Essay środa, 14 lutego 2018 09:51 napisane przez Writer Essay

  essay writers medical school essay essay writers https://writers.us.com - essay writers

 • Link do komentarza My Homework Now środa, 14 lutego 2018 09:41 napisane przez My Homework Now

  dissertation writer essay writers essay rewriter positive thinking essay writing

 • Link do komentarza Assignment Operators środa, 14 lutego 2018 09:28 napisane przez Assignment Operators

  homework homework solve homework https://homework.us.org - need help with my homework

 • Link do komentarza How To Writing Essay środa, 14 lutego 2018 09:19 napisane przez How To Writing Essay

  writing paper writing assignments writing services writing services

 • Link do komentarza Buy Essays Online środa, 14 lutego 2018 09:03 napisane przez Buy Essays Online

  cover letters cover letters effective cover letters professional cover letter

 • Link do komentarza Write My Essays środa, 14 lutego 2018 08:56 napisane przez Write My Essays

  cover letters for employment great cover letter cover letters employment cover letter

 • Link do komentarza allstate środa, 14 lutego 2018 08:47 napisane przez allstate

  car insurance cheap cheap auto insurance cheap car insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza insurance rates środa, 14 lutego 2018 08:47 napisane przez insurance rates

  mercury car insurance free car insurance quotes car insurance quote car insurance quote

 • Link do komentarza auto insurance quote środa, 14 lutego 2018 08:39 napisane przez auto insurance quote

  cheap car insurance in nj esurance auto insurance nationwide auto insurance cheapest car insurance

 • Link do komentarza insurance companies środa, 14 lutego 2018 08:30 napisane przez insurance companies

  national general auto insurance car insurance quotes comparison ameriprise car insurance the general car insurance

 • Link do komentarza car insurance cheap środa, 14 lutego 2018 07:32 napisane przez car insurance cheap

  car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Buy Essay Cheap środa, 14 lutego 2018 06:27 napisane przez Buy Essay Cheap

  argument essay thesis help me make a thesis statement thesis statement https://thesisstatement.us.com - help me make a thesis statement

 • Link do komentarza Buy Custom Essay środa, 14 lutego 2018 06:13 napisane przez Buy Custom Essay

  a good thesis statement write a good thesis statement thesis statement thesis statement

 • Link do komentarza Essay Buy środa, 14 lutego 2018 06:06 napisane przez Essay Buy

  application essays write essays for me good phrases for essay writing persuasive essays

 • Link do komentarza cheap insurance auto środa, 14 lutego 2018 06:05 napisane przez cheap insurance auto

  temporary car insurance goautoinsurance cheap auto insurance quotes auto insurance comparison

 • Link do komentarza Online Loans środa, 14 lutego 2018 06:02 napisane przez Online Loans

  personal loans low interest loans with no credit check near me emergency loans low interest loans

 • Link do komentarza Random Assignments środa, 14 lutego 2018 05:59 napisane przez Random Assignments

  cover letters perfect cover letter good cover letters a good cover letter

 • Link do komentarza Online Lenders środa, 14 lutego 2018 05:55 napisane przez Online Lenders

  loan no credit check personal loans bad credit loan sites small personal loans with bad credit

 • Link do komentarza Speedy Cash środa, 14 lutego 2018 05:52 napisane przez Speedy Cash

  payday usa payday personal loans apply for a loan online installment loans guaranteed

 • Link do komentarza Direct Lender Loans środa, 14 lutego 2018 05:49 napisane przez Direct Lender Loans

  personal loans for bad credit cash loan lenders personal loans for bad credit bad credit personal loans guaranteed approval

 • Link do komentarza aig auto insurance środa, 14 lutego 2018 05:43 napisane przez aig auto insurance

  cheap car insurance cheap car insurance quotes car insurance quotes in georgia cheap car insurance quotes

 • Link do komentarza Online Loans środa, 14 lutego 2018 05:41 napisane przez Online Loans

  loans online personal loans online installment loans online home equity loan

 • Link do komentarza low car insurance środa, 14 lutego 2018 05:40 napisane przez low car insurance

  automobile insurance quotes florida insurance auto auto insurance insurance auto

 • Link do komentarza Getting A Loan środa, 14 lutego 2018 05:37 napisane przez Getting A Loan

  personal loans personal loans personal loans unsecured personal loans unsecured

 • Link do komentarza autoinsurance środa, 14 lutego 2018 05:23 napisane przez autoinsurance

  buy car insurance online triple a auto insurance average auto insurance cost insurance auto

 • Link do komentarza online car insurance środa, 14 lutego 2018 03:48 napisane przez online car insurance

  cheap auto insurance in florida cheap auto insurance in michigan cheapest car insurance companies cheap auto insurance in florida

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna