wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293292 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza texas auto insurance niedziela, 11 marca 2018 14:39 napisane przez texas auto insurance

  auto insurance companies in florida compare car insurance quotes compare car insurance car insurance cheapest

 • Link do komentarza Buy Essay Papers niedziela, 11 marca 2018 14:09 napisane przez Buy Essay Papers

  argumentative essay good argumentative essay college essays usc argumentative

 • Link do komentarza Girls Chat niedziela, 11 marca 2018 14:03 napisane przez Girls Chat

  cams mature cams cams adult webcams

 • Link do komentarza cheap auto insurance niedziela, 11 marca 2018 12:39 napisane przez cheap auto insurance

  car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison the general auto insurance quote compare car insurance

 • Link do komentarza Loan niedziela, 11 marca 2018 10:56 napisane przez Loan

  loans online online loans online loans no credit installment loans online

 • Link do komentarza Loan Cash niedziela, 11 marca 2018 10:19 napisane przez Loan Cash

  borrow money with bad credit loan application online loan services loan services

 • Link do komentarza Direct Lenders niedziela, 11 marca 2018 08:00 napisane przez Direct Lenders

  loans online loans online loans online loans online

 • Link do komentarza nashizobic niedziela, 11 marca 2018 05:34 napisane przez nashizobic

  chemical name of sildenafil http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil secondary pulmonary hypertension,

 • Link do komentarza Dissertation Online niedziela, 11 marca 2018 05:10 napisane przez Dissertation Online

  argumentative write an argumentative essay pay for essay review argumentative

 • Link do komentarza Best Online Loans niedziela, 11 marca 2018 01:55 napisane przez Best Online Loans

  apply online for a loan loan payday loan payday cash loan payday

 • Link do komentarza rabasosuf sobota, 10 marca 2018 21:38 napisane przez rabasosuf

  sildenafil citrate with food http://sildenafil.medinfoblog.com - how to make sildenafil work better,

 • Link do komentarza Writers Essay sobota, 10 marca 2018 18:51 napisane przez Writers Essay

  assignment essays reviews essay jedi essays online essays

 • Link do komentarza Buy College Essay sobota, 10 marca 2018 17:56 napisane przez Buy College Essay

  essays online essays essays essays

 • Link do komentarza texas auto insurance sobota, 10 marca 2018 15:49 napisane przez texas auto insurance

  best auto insurance companies best auto insurance companies state auto insurance company auto insurance companies

 • Link do komentarza ichiwabum sobota, 10 marca 2018 09:46 napisane przez ichiwabum

  tadalafil vs sildenafil citrate http://tadalafil.medinfoblog.com - vardenafil compared to tadalafil,

 • Link do komentarza car insurances sobota, 10 marca 2018 08:39 napisane przez car insurances

  car insurance quotes comparison compare car insurance compare car insurance car insurance comparison

 • Link do komentarza niniposhin sobota, 10 marca 2018 00:53 napisane przez niniposhin

  sildenafil dosage for ed http://sildenafil.medinfoblog.com - power bull 100 sildenafil citrate,

 • Link do komentarza autoowners insurance piątek, 09 marca 2018 23:20 napisane przez autoowners insurance

  quotes on car insurance car insurance comparison website buy car insurance temporary car insurance

 • Link do komentarza Free Sex Webcam Chat piątek, 09 marca 2018 22:47 napisane przez Free Sex Webcam Chat

  livecam porn live webcam webcams freechatnow.com

 • Link do komentarza texas auto insurance piątek, 09 marca 2018 19:26 napisane przez texas auto insurance

  cheapest car insurance car insurance companies car insurance companies car insurance companies in florida

 • Link do komentarza Assignment Define piątek, 09 marca 2018 18:29 napisane przez Assignment Define

  phd thesis writing help write a good thesis good thesis statements for essays phd thesis

 • Link do komentarza Essay Writer Online piątek, 09 marca 2018 12:33 napisane przez Essay Writer Online

  the help thesis essay writing thesis statement thesis writing phd thesis

 • Link do komentarza auto insurance piątek, 09 marca 2018 11:28 napisane przez auto insurance

  good2go auto insurance automobile insurance companies automobile insurance automobile insurance

 • Link do komentarza cheap auto insurance piątek, 09 marca 2018 09:22 napisane przez cheap auto insurance

  access auto insurance top car insurance companies direct auto insurance maryland auto insurance

 • Link do komentarza automobile insurance piątek, 09 marca 2018 08:16 napisane przez automobile insurance

  cheapest car insurance companies car insurance companies car insurance companies in florida cheap car insurance companies

 • Link do komentarza Pay To Do Homework piątek, 09 marca 2018 06:43 napisane przez Pay To Do Homework

  thesis statement for college essay phd thesis writing a thesis statement thesis statement argumentative essay

 • Link do komentarza Buy Papers Online piątek, 09 marca 2018 05:25 napisane przez Buy Papers Online

  write an argumentative essay argumentative essay write an argumentative essay argumentative

 • Link do komentarza cheap auto insurance piątek, 09 marca 2018 04:42 napisane przez cheap auto insurance

  compare multiple auto insurance quotes compare auto insurance car insurance california car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza KennethFum piątek, 09 marca 2018 02:01 napisane przez KennethFum

  wh0cd682492 tretinoin cream price comparison homepage here click for source amitriptyline glyburide metformin

 • Link do komentarza Free Sex Chat Cams piątek, 09 marca 2018 01:33 napisane przez Free Sex Chat Cams

  pornchat nude web cams nude web cams teen webcams

 • Link do komentarza safeauto insurance piątek, 09 marca 2018 00:59 napisane przez safeauto insurance

  direct auto insurance direct car insurance direct general auto insurance direct general auto insurance

 • Link do komentarza texas auto insurance piątek, 09 marca 2018 00:32 napisane przez texas auto insurance

  automobile insurance texas auto insurance automobile insurance quotes michigan auto insurance

 • Link do komentarza Loans czwartek, 08 marca 2018 23:59 napisane przez Loans

  loans online best personal loan installment loans online loans online

 • Link do komentarza cheap car ins czwartek, 08 marca 2018 23:21 napisane przez cheap car ins

  direct auto insurance quotes direct auto insurance direct auto insurance direct auto insurance quotes

 • Link do komentarza topotamea czwartek, 08 marca 2018 22:33 napisane przez topotamea

  tadaga super (tadalafil 60 mg) http://tadalafil.medinfoblog.com - v tada super tadalafil,

 • Link do komentarza go auto insurance czwartek, 08 marca 2018 16:40 napisane przez go auto insurance

  best auto insurance companies grundy classic car insurance cheap car insurance in michigan insurance auto

 • Link do komentarza Sex Chat Online czwartek, 08 marca 2018 13:48 napisane przez Sex Chat Online

  free girl cams cam girls hot porno girls

 • Link do komentarza canadian online pharmacies czwartek, 08 marca 2018 12:29 napisane przez canadian online pharmacies

  http://canadianpharmaciesdiscount.com/

 • Link do komentarza insurance for cars czwartek, 08 marca 2018 11:52 napisane przez insurance for cars

  car insurance companies access auto insurance top car insurance companies best car insurance companies 2018

 • Link do komentarza car insurance quotes czwartek, 08 marca 2018 07:49 napisane przez car insurance quotes

  cheap car insurance in texas cheap auto insurance cheap insurance cheap insurance

 • Link do komentarza Instant Online Loans czwartek, 08 marca 2018 04:17 napisane przez Instant Online Loans

  direct lenders installment loans direct lenders direct lenders direct lenders

 • Link do komentarza progressive auto ins czwartek, 08 marca 2018 01:57 napisane przez progressive auto ins

  best car insurance companies 2018 best car insurance companies 2017 car insurance company car insurance companies

 • Link do komentarza autoinsurance czwartek, 08 marca 2018 00:47 napisane przez autoinsurance

  best auto insurance companies car insurance company auto insurance company best auto insurance companies

 • Link do komentarza Buy A Essay czwartek, 08 marca 2018 00:46 napisane przez Buy A Essay

  argumentative self writing essay argumentative essay writing tools

 • Link do komentarza usaa car insurance środa, 07 marca 2018 20:49 napisane przez usaa car insurance

  car insurance quotes florida what is gap insurance for cars classic car insurance car insurance online quote

 • Link do komentarza insurance rates środa, 07 marca 2018 19:52 napisane przez insurance rates

  cheap insurance cheap insurance cheap insurance hagerty insurance classic car insurance

 • Link do komentarza cheap car ins środa, 07 marca 2018 17:56 napisane przez cheap car ins

  cheap insurance young driver car insurance direct auto insurance maryland auto insurance

 • Link do komentarza Buying Essays Online środa, 07 marca 2018 16:48 napisane przez Buying Essays Online

  cover letters for employment cover letters for jobs a good cover letter help with writing a cover letter

 • Link do komentarza gishisuyow środa, 07 marca 2018 16:33 napisane przez gishisuyow

  iv sildenafil neonatal dose http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil orally disintegrating film,

 • Link do komentarza auto ins środa, 07 marca 2018 15:49 napisane przez auto ins

  cheap insurance cheap insurance cheap insurance buy car insurance online

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna