wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293308 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza cheap car insurance poniedziałek, 19 marca 2018 21:41 napisane przez cheap car insurance

  non owner car insurance quotes on car insurance car insurance online quote car insurance for young drivers

 • Link do komentarza motorcycle insurance poniedziałek, 19 marca 2018 21:39 napisane przez motorcycle insurance

  auto insurance rates by state florida car insurance quotes best and cheapest car insurance automobile insurance companies

 • Link do komentarza Loan poniedziałek, 19 marca 2018 18:35 napisane przez Loan

  installment loans direct lenders installment loans direct lenders bad credit loans direct lenders online installment loans direct lenders

 • Link do komentarza gopedzukuk poniedziałek, 19 marca 2018 18:34 napisane przez gopedzukuk

  tadalafil and dapoxetine combination http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil effects on women,

 • Link do komentarza Speedycash poniedziałek, 19 marca 2018 18:04 napisane przez Speedycash

  online loans no credit loan service loan service loan application

 • Link do komentarza car insurances poniedziałek, 19 marca 2018 14:27 napisane przez car insurances

  car insurance near me non owner car insurance temporary car insurance collector car insurance

 • Link do komentarza Andrewmal poniedziałek, 19 marca 2018 12:32 napisane przez Andrewmal

  cs 1.6 download
  adobe creative suite
  adobe reader download
  creative suite
  adobe creative suite
  adobe photoshop cs6
  adobe flash player for windows 10
  adobe photoshop lightroom
  adobe acrobat reader dc

 • Link do komentarza car insurance quote poniedziałek, 19 marca 2018 11:55 napisane przez car insurance quote

  cheap insurance cheap insurance cheap insurance allstate car insurance quote

 • Link do komentarza online pharmacies canada poniedziałek, 19 marca 2018 10:30 napisane przez online pharmacies canada

  http://canadianpharmaciesunlimited.com/

 • Link do komentarza best auto insurance poniedziałek, 19 marca 2018 08:38 napisane przez best auto insurance

  auto insurance online cheapest car insurance companies direct auto insurance vehicle insurance companies

 • Link do komentarza best insurance rates poniedziałek, 19 marca 2018 08:04 napisane przez best insurance rates

  car insurance for young drivers classic car insurance gocompare car insurance liability car insurance

 • Link do komentarza best car insurance poniedziałek, 19 marca 2018 06:48 napisane przez best car insurance

  cheap auto insurance in louisiana best car insurance companies 2017 foremost auto insurance [url=https://carinsurancecompanies.us.com]ameriprise car insurance[/url]

 • Link do komentarza aig auto insurance niedziela, 18 marca 2018 22:37 napisane przez aig auto insurance

  auto insurance company auto insurance company car insurance company auto insurance company

 • Link do komentarza amica auto insurance niedziela, 18 marca 2018 19:29 napisane przez amica auto insurance

  best car insurance companies 2018 cheap car insurance in nj best insurance amica car insurance

 • Link do komentarza insurance rates niedziela, 18 marca 2018 16:40 napisane przez insurance rates

  top car insurance companies foremost auto insurance insurance auto quotes car insurance companies

 • Link do komentarza geico auto insurance niedziela, 18 marca 2018 16:06 napisane przez geico auto insurance

  temporary car insurance temporary car insurance non owner car insurance classic car insurance

 • Link do komentarza allstate insurance niedziela, 18 marca 2018 15:12 napisane przez allstate insurance

  aaa auto insurance quote temporary car insurance automobile insurance companies automobile insurance

 • Link do komentarza Random Assignments niedziela, 18 marca 2018 15:03 napisane przez Random Assignments

  essays online critical essays critical essays essays

 • Link do komentarza car insurance rates niedziela, 18 marca 2018 11:58 napisane przez car insurance rates

  direct auto insurance direct auto insurance quotes direct auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza Money Loan niedziela, 18 marca 2018 11:52 napisane przez Money Loan

  loan application need money now please loan services loan services

 • Link do komentarza car insurance rates niedziela, 18 marca 2018 11:16 napisane przez car insurance rates

  mercury auto insurance compare car insurance compare multiple auto insurance quotes nj auto insurance

 • Link do komentarza kegidopow niedziela, 18 marca 2018 09:12 napisane przez kegidopow

  foods rich in sildenafil citrate http://sildenafil.medinfoblog.com - can females take sildenafil,

 • Link do komentarza auto insurance rates niedziela, 18 marca 2018 06:15 napisane przez auto insurance rates

  best auto insurance companies 2017 auto insurance companies auto insurance companies in florida auto insurance companies

 • Link do komentarza Homework Assignments niedziela, 18 marca 2018 04:39 napisane przez Homework Assignments

  write papers for me papers papers writing biography

 • Link do komentarza rurechitsui sobota, 17 marca 2018 23:04 napisane przez rurechitsui

  sildenafil 1a pharma 50 mg 24 http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil pensa pharma 100,

 • Link do komentarza Chatgirl sobota, 17 marca 2018 19:12 napisane przez Chatgirl

  milf webcam free web cams webcams livecam

 • Link do komentarza sozapamot sobota, 17 marca 2018 11:05 napisane przez sozapamot

  sildenafil tablets for pulmonary hypertension http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil dose for pulmonary htn,

 • Link do komentarza Quick Loans sobota, 17 marca 2018 11:05 napisane przez Quick Loans

  advance cash loans online registration loans instant approval loans for very bad credit

 • Link do komentarza amica car insurance sobota, 17 marca 2018 10:29 napisane przez amica car insurance

  auto insurance online direct auto insurance hagerty classic car insurance liberty mutual car insurance quote

 • Link do komentarza hosebehif sobota, 17 marca 2018 03:13 napisane przez hosebehif

  sildenafil citrate tablets information http://sildenafil.medinfoblog.com - sildenafil citrate manufacturers in hyderabad,

 • Link do komentarza geico insurance sobota, 17 marca 2018 01:19 napisane przez geico insurance

  top ten auto insurance companies best car insurance companies car insurance companies in florida cheap car insurance companies

 • Link do komentarza Essay Write sobota, 17 marca 2018 00:50 napisane przez Essay Write

  phd thesis phd thesis phd thesis the thesis statement in a research essay should

 • Link do komentarza Direct Lenders sobota, 17 marca 2018 00:06 napisane przez Direct Lenders

  loans near me no credit mortgage loans online

 • Link do komentarza cheap car insurance piątek, 16 marca 2018 22:33 napisane przez cheap car insurance

  auto insurance company gap insurance for cars cheap auto insurance in michigan auto insurance company

 • Link do komentarza amica auto insurance piątek, 16 marca 2018 21:39 napisane przez amica auto insurance

  aarp car insurance best cheapest car insurance companies best insurance best car insurance companies 2017

 • Link do komentarza Direct Lenders piątek, 16 marca 2018 19:56 napisane przez Direct Lenders

  best personal loan rate need a loan with bad credit loans in florida need a loan

 • Link do komentarza hikanutos piątek, 16 marca 2018 19:10 napisane przez hikanutos

  sildenafil in heart disease http://sildenafil.medinfoblog.com - effect of sildenafil on females,

 • Link do komentarza aig auto insurance piątek, 16 marca 2018 13:31 napisane przez aig auto insurance

  auto insurance calculator classic car insurance companies classic car insurance state farm car insurance quote

 • Link do komentarza low car insurance piątek, 16 marca 2018 13:30 napisane przez low car insurance

  best auto insurance companies best auto insurance companies 2017 compare auto insurance rates home and auto insurance companies

 • Link do komentarza allstate insurance piątek, 16 marca 2018 13:22 napisane przez allstate insurance

  temporary car insurance classic car insurance companies classic car insurance car insurance near me

 • Link do komentarza auto owners ins piątek, 16 marca 2018 11:09 napisane przez auto owners ins

  car insurance companies commercial car insurance cheap car insurance companies top ten auto insurance companies

 • Link do komentarza nutedzukoz piątek, 16 marca 2018 10:48 napisane przez nutedzukoz

  tadalafil dosage side effects http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil dose and duration,

 • Link do komentarza Hot Webcam Girls piątek, 16 marca 2018 09:35 napisane przez Hot Webcam Girls

  adult webcams yahoo live chat rooms cams mature webcam sex

 • Link do komentarza geico piątek, 16 marca 2018 09:19 napisane przez geico

  best car insurance rates cheap insurance cheap auto insurance in california cheap insurance

 • Link do komentarza amica car insurance piątek, 16 marca 2018 08:35 napisane przez amica car insurance

  compare auto insurance ins compare car insurance compare car insurance

 • Link do komentarza Online Loans piątek, 16 marca 2018 03:28 napisane przez Online Loans

  title loans micro loan payday lenders very bad credit personal loans

 • Link do komentarza Payday Express piątek, 16 marca 2018 01:39 napisane przez Payday Express

  loans online direct installment loans online online installment loans best personal loan

 • Link do komentarza safeauto insurance piątek, 16 marca 2018 01:18 napisane przez safeauto insurance

  young driver car insurance car insurance companies car insurance companies car insurance companies

 • Link do komentarza Getting A Loan piątek, 16 marca 2018 00:31 napisane przez Getting A Loan

  loan services loan services loan services loan services

 • Link do komentarza Loans czwartek, 15 marca 2018 22:23 napisane przez Loans

  i need a loan need a loan cash now need a loan

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna