wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 169698 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Assignment Of Leases piątek, 16 lutego 2018 14:42 napisane przez Assignment Of Leases

  essays with questions essay writing vocabulary list essay writers writers

 • Link do komentarza Quick Loans piątek, 16 lutego 2018 13:31 napisane przez Quick Loans

  poor credit loans guaranteed approval loans no credit loan products loanme

 • Link do komentarza Third Grade Homework piątek, 16 lutego 2018 12:55 napisane przez Third Grade Homework

  help writing college papers writing services writing services writing paper

 • Link do komentarza Write My Essays piątek, 16 lutego 2018 12:30 napisane przez Write My Essays

  school homework homework helpers college homework i need help with my homework

 • Link do komentarza Online Paper Writer piątek, 16 lutego 2018 12:14 napisane przez Online Paper Writer

  writing paper service online writing writing services apa papers

 • Link do komentarza esurance piątek, 16 lutego 2018 11:47 napisane przez esurance

  insurance auto cheap insurance auto auto insurance florida usaa car insurance

 • Link do komentarza Loan Cash piątek, 16 lutego 2018 11:46 napisane przez Loan Cash

  installment loans installment loans no credit check online installment loans signature loans online

 • Link do komentarza English Essay Writer piątek, 16 lutego 2018 11:29 napisane przez English Essay Writer

  homework homework hotline computer homework help https://homework.us.org - homework

 • Link do komentarza Write My Essay piątek, 16 lutego 2018 11:26 napisane przez Write My Essay

  essays writing an essay for college application english language essay writing essay questions for interview

 • Link do komentarza Essay Writer Review piątek, 16 lutego 2018 11:21 napisane przez Essay Writer Review

  critical essays write essays for me essays https://essays.store - model essay writing

 • Link do komentarza state auto insurance piątek, 16 lutego 2018 11:20 napisane przez state auto insurance

  online car insurance quote car insurance quote car insurance quote car insurance quotes florida

 • Link do komentarza Payday piątek, 16 lutego 2018 11:19 napisane przez Payday

  loan 365 credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Homework Research piątek, 16 lutego 2018 09:24 napisane przez Homework Research

  make a cover letter employment cover letter employment cover letter https://coverletters.us.com - internship cover letter

 • Link do komentarza Loan Cash piątek, 16 lutego 2018 09:05 napisane przez Loan Cash

  web loan web loan online loans instant approval web loan

 • Link do komentarza Direct Lender Loans piątek, 16 lutego 2018 08:43 napisane przez Direct Lender Loans

  online loans bad credit web loan loans for manufactured homes loans for low income

 • Link do komentarza geico piątek, 16 lutego 2018 08:00 napisane przez geico

  auto insurance quotes online general car insurance quotes online auto insurance quotes online nj auto insurance

 • Link do komentarza Help With My Essay piątek, 16 lutego 2018 07:46 napisane przez Help With My Essay

  homework homework homework helper https://homework.us.org - school homework

 • Link do komentarza Hire Essay Writer piątek, 16 lutego 2018 06:59 napisane przez Hire Essay Writer

  application essays essays college board college essay application essays

 • Link do komentarza e insurance auto piątek, 16 lutego 2018 05:03 napisane przez e insurance auto

  amica car insurance car insurance quote car insurance quote car insurance quote

 • Link do komentarza car insurance cost piątek, 16 lutego 2018 04:59 napisane przez car insurance cost

  cheapest car insurance auto insurance comparison quotes cheapest car insurance cheapest car insurance available

 • Link do komentarza amica car insurance piątek, 16 lutego 2018 04:23 napisane przez amica car insurance

  cheap car insurance metlife car insurance cheap car insurance insurance companies

 • Link do komentarza Essays piątek, 16 lutego 2018 03:32 napisane przez Essays

  employment cover letter effective cover letters cover letters great cover letter

 • Link do komentarza car insurance rates piątek, 16 lutego 2018 01:43 napisane przez car insurance rates

  online car insurance instant quote free car insurance quotes car insurance quote california auto insurance

 • Link do komentarza erie car insurance piątek, 16 lutego 2018 01:31 napisane przez erie car insurance

  auto insurance quotes comparison auto insurance quotes comparison cheap car insurance quotes comparison car insurance in florida

 • Link do komentarza Ronaldral piątek, 16 lutego 2018 01:31 napisane przez Ronaldral

  make a web note in microsoft edge
  windows live sign in
  turn on sync windows 10
  windows 7
  updates windows 10

 • Link do komentarza Quick Loan piątek, 16 lutego 2018 01:00 napisane przez Quick Loan

  guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval poor credit loans guaranteed approval guaranteed approval

 • Link do komentarza erie car insurance czwartek, 15 lutego 2018 23:56 napisane przez erie car insurance

  cheapest auto insurance in florida cheapest car insurance cheap auto insurance in michigan cheapest car insurance

 • Link do komentarza Loans czwartek, 15 lutego 2018 23:48 napisane przez Loans

  best cash loans online emergency loans no credit check emergency loans emergency loans

 • Link do komentarza best auto insurance czwartek, 15 lutego 2018 23:31 napisane przez best auto insurance

  auto insurance quotes car insurance quote car insurance quotes online car insurance quote online

 • Link do komentarza car insurance quotes czwartek, 15 lutego 2018 23:29 napisane przez car insurance quotes

  hartford aarp auto insurance car insurance quotes car insurance quote autoinsurance

 • Link do komentarza aarp insurance auto czwartek, 15 lutego 2018 22:43 napisane przez aarp insurance auto

  auto insurance quote auto insurance quotes comparison california auto insurance the general auto insurance quotes

 • Link do komentarza Essay Writer Review czwartek, 15 lutego 2018 22:37 napisane przez Essay Writer Review

  professional cover letters good cover letter cover letters for jobs generic cover letter

 • Link do komentarza Payday czwartek, 15 lutego 2018 22:24 napisane przez Payday

  loans instant personal loans with bad credit bad credit personal loans guaranteed approval payday one loans

 • Link do komentarza car insurance quote czwartek, 15 lutego 2018 22:13 napisane przez car insurance quote

  auto insurance quotes online instant get multiple auto insurance quotes auto insurance quote auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza low car insurance czwartek, 15 lutego 2018 22:13 napisane przez low car insurance

  compare multiple auto insurance quotes allstate car insurance car insurance quotes comparison car insurance quotes comparison

 • Link do komentarza Type Writer Paper czwartek, 15 lutego 2018 22:06 napisane przez Type Writer Paper

  teaching cover letter internship cover letter cover letters amazing cover letter

 • Link do komentarza auto insurance quote czwartek, 15 lutego 2018 21:24 napisane przez auto insurance quote

  cheap full coverage auto insurance cheapest car insurance in florida auto insurance for young drivers cheapest car insurance available

 • Link do komentarza Write Essays For Me czwartek, 15 lutego 2018 20:53 napisane przez Write Essays For Me

  writing services assignment writer writing services buy writing paper

 • Link do komentarza Online Loans czwartek, 15 lutego 2018 20:36 napisane przez Online Loans

  loans guaranteed approval guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval personal loans guaranteed approval

 • Link do komentarza Assignment Notebooks czwartek, 15 lutego 2018 19:45 napisane przez Assignment Notebooks

  homework for me sociology homework help online homework economics assignment help

 • Link do komentarza insurance for cars czwartek, 15 lutego 2018 18:06 napisane przez insurance for cars

  insurance auto auto insurance florida insurance auto online auto insurance quotes

 • Link do komentarza Essays Writing czwartek, 15 lutego 2018 18:04 napisane przez Essays Writing

  writing services cheap assignment writing service writing services https://writing.us.org - essay writing

 • Link do komentarza insurance czwartek, 15 lutego 2018 17:39 napisane przez insurance

  cheap car insurance companies fiesta auto insurance car insurance in michigan cheap car insurance

 • Link do komentarza texas auto insurance czwartek, 15 lutego 2018 17:19 napisane przez texas auto insurance

  car insurance quotes comparison car insurance quote car insurance quote non owner car insurance

 • Link do komentarza Write Essays czwartek, 15 lutego 2018 17:14 napisane przez Write Essays

  writers online buy essay fast essay writers essay writer

 • Link do komentarza best auto insurance czwartek, 15 lutego 2018 17:07 napisane przez best auto insurance

  car insurance quotes in georgia car insurance quotes comparison car insurance comparison go compare car insurance

 • Link do komentarza MarionEcone czwartek, 15 lutego 2018 16:49 napisane przez MarionEcone

  I Need Help With My College Essay yjweftsrkoqr - 98022999

 • Link do komentarza affordable insurance czwartek, 15 lutego 2018 16:41 napisane przez affordable insurance

  cheapest car insurance companies cheap auto insurance in michigan the cheapest car insurance available nationwide car insurance

 • Link do komentarza esurance czwartek, 15 lutego 2018 16:41 napisane przez esurance

  insurance auto insurance auto farm bureau auto insurance auto insurance

 • Link do komentarza Google Essay Writer czwartek, 15 lutego 2018 15:24 napisane przez Google Essay Writer

  thesis statement working thesis statement thesis statements write a good thesis statement

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2019 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna