wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 113453 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

1341 komentarzy

 • Link do komentarza insurance for cars sobota, 17 lutego 2018 18:05 napisane przez insurance for cars

  the cheapest car insurance available cheap auto insurance lowest car insurance in florida cheap car insurance

 • Link do komentarza state auto insurance sobota, 17 lutego 2018 17:31 napisane przez state auto insurance

  travelers auto insurance top car insurance companies free auto insurance quotes free auto insurance quotes

 • Link do komentarza auto insurance rates sobota, 17 lutego 2018 17:06 napisane przez auto insurance rates

  cheap car insurance in michigan cheapest car insurance cheap auto insurance in michigan cheapest car insurance

 • Link do komentarza English Essay Writer sobota, 17 lutego 2018 16:40 napisane przez English Essay Writer

  law essay writers write essays scholarship essays write essays for me

 • Link do komentarza geico insurance sobota, 17 lutego 2018 16:36 napisane przez geico insurance

  auto insurance quotes online auto insurance quotes online cheap auto insurance quotes online auto insurance quotes online

 • Link do komentarza cheap car insurance sobota, 17 lutego 2018 16:28 napisane przez cheap car insurance

  auto insurance comparison auto insurance quotes comparison auto insurance quotes comparison auto insurance comparison

 • Link do komentarza e insurance auto sobota, 17 lutego 2018 15:45 napisane przez e insurance auto

  the cheapest car insurance available auto insurance quotes online auto insurance quotes michigan grundy classic car insurance

 • Link do komentarza Money Loan sobota, 17 lutego 2018 15:24 napisane przez Money Loan

  web loan cash express loans web loan online loans bad credit

 • Link do komentarza Write Essay sobota, 17 lutego 2018 15:21 napisane przez Write Essay

  where can i write an essay online essay writers money essay writing https://writers.us.com - essay writers

 • Link do komentarza geico sobota, 17 lutego 2018 15:20 napisane przez geico

  cheap car insurance cheap car insurance quotes cheap car insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza aarp insurance auto sobota, 17 lutego 2018 14:42 napisane przez aarp insurance auto

  car insurance quotes florida comparison auto insurance quotes comparison auto insurance quotes auto insurance quotes comparison

 • Link do komentarza car insurance cheap sobota, 17 lutego 2018 14:28 napisane przez car insurance cheap

  car insurance comparison quotes what is the cheapest car insurance home and car insurance online auto insurance

 • Link do komentarza motorcycle insurance sobota, 17 lutego 2018 13:59 napisane przez motorcycle insurance

  auto insurance quotes comparison compare auto insurance auto insurance quotes comparison direct general auto insurance quote

 • Link do komentarza Direct Lender Loans sobota, 17 lutego 2018 13:28 napisane przez Direct Lender Loans

  personal loans no credit instant cash loans no credit check personal loans credit personal loans

 • Link do komentarza best car insurance sobota, 17 lutego 2018 13:06 napisane przez best car insurance

  auto insurance get car insurance quote insurance auto full coverage car insurance

 • Link do komentarza accurate automotive sobota, 17 lutego 2018 12:15 napisane przez accurate automotive

  cheap car insurance cheap car insurance cheap car insurance cheap car insurance

 • Link do komentarza geico insurance sobota, 17 lutego 2018 11:47 napisane przez geico insurance

  car insurance quotes comparison aarp auto insurance the hartford online auto insurance companies compare auto insurance

 • Link do komentarza insurance auto sobota, 17 lutego 2018 11:35 napisane przez insurance auto

  insurance auto insurance auto auto insurance cheap auto insurance in georgia

 • Link do komentarza Type Writer Paper sobota, 17 lutego 2018 10:32 napisane przez Type Writer Paper

  effective thesis statement a thesis statement thesis statement compare and contrast thesis statement

 • Link do komentarza Writing Essay Online sobota, 17 lutego 2018 09:58 napisane przez Writing Essay Online

  student cover letter write cover letter good cover letter https://coverletters.us.com - creating cover letter

 • Link do komentarza affordable insurance sobota, 17 lutego 2018 09:31 napisane przez affordable insurance

  best insurance companies auto insurance quotes online auto insurance quotes comparison buy auto insurance

 • Link do komentarza Assignment Operators sobota, 17 lutego 2018 09:07 napisane przez Assignment Operators

  good thesis statement thesis statement good thesis statements write a good thesis statement

 • Link do komentarza geico insurance sobota, 17 lutego 2018 09:03 napisane przez geico insurance

  cheap car insurance cheap car insurance companies car insurance cheap very cheap car insurance quotes

 • Link do komentarza geico car insurance sobota, 17 lutego 2018 08:50 napisane przez geico car insurance

  auto insurance auto insurance auto insurance florida auto insurance in florida

 • Link do komentarza takopukee sobota, 17 lutego 2018 07:49 napisane przez takopukee

  lost weight after quitting smoking http://champix.medinfoblog.com - raspberry ketone and cleanse,

 • Link do komentarza Write College Essay sobota, 17 lutego 2018 07:43 napisane przez Write College Essay

  thesis statements for persuasive essays thesis statement thesis statement thesis statement essay

 • Link do komentarza Speedycash sobota, 17 lutego 2018 06:33 napisane przez Speedycash

  cheap personal loans personal loans personal loans [url=https://personalloans.store]personal loans[/url]

 • Link do komentarza Loan Cash sobota, 17 lutego 2018 05:58 napisane przez Loan Cash

  poor credit loans guaranteed approval bad credit personal loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval guaranteed approval

 • Link do komentarza auto insurance quote sobota, 17 lutego 2018 05:04 napisane przez auto insurance quote

  automobile insurance companies auto insurance florida insurance auto cheap auto insurance in georgia

 • Link do komentarza Buy Essays Online sobota, 17 lutego 2018 04:23 napisane przez Buy Essays Online

  persuasive essays essays essays https://essays.store - scholarship essays

 • Link do komentarza cheap insurance sobota, 17 lutego 2018 04:18 napisane przez cheap insurance

  cheap auto insurance in georgia california auto insurance insurance auto insurance auto

 • Link do komentarza Web Assign Utah sobota, 17 lutego 2018 04:14 napisane przez Web Assign Utah

  writing services writing services writing paper essay writing

 • Link do komentarza car insurance rates sobota, 17 lutego 2018 04:01 napisane przez car insurance rates

  cheapest car insurance cheapest car insurance available cheapest car insurance cheapest car insurance

 • Link do komentarza car insurances sobota, 17 lutego 2018 03:56 napisane przez car insurances

  auto insurance insurance auto auto insurance florida auto club car insurance

 • Link do komentarza autoinsurance sobota, 17 lutego 2018 03:18 napisane przez autoinsurance

  auto insurance quotes texas cheap car insurance car insurance policy cheap auto insurance

 • Link do komentarza Cash Loan sobota, 17 lutego 2018 03:05 napisane przez Cash Loan

  simple loan guaranteed loans for bad credit 500 fast cash 500 fast cash

 • Link do komentarza cheap insurance auto sobota, 17 lutego 2018 03:02 napisane przez cheap insurance auto

  auto insurance quotes online auto insurance quotes online auto insurance quotes online free auto insurance quotes

 • Link do komentarza affordable insurance sobota, 17 lutego 2018 02:54 napisane przez affordable insurance

  car insurance quotes car insurance quote national general auto insurance auto insurance comparison

 • Link do komentarza Speedy Cash sobota, 17 lutego 2018 02:30 napisane przez Speedy Cash

  emergency loans no credit check loan interest rate emergency loans no credit check emergency loans

 • Link do komentarza insurance auto sobota, 17 lutego 2018 02:27 napisane przez insurance auto

  car insurance quotes online car insurance quote comprehensive car insurance comparison car insurance quotes in texas

 • Link do komentarza Online Loans sobota, 17 lutego 2018 01:18 napisane przez Online Loans

  money to lend best short term loan credit loans bad credit loans guaranteed approval

 • Link do komentarza womumuboh sobota, 17 lutego 2018 00:42 napisane przez womumuboh

  dulcolax tablet price in india http://champix.medinfoblog.com - duromine what is it,

 • Link do komentarza Pay For Essay Online piątek, 16 lutego 2018 23:57 napisane przez Pay For Essay Online

  perfect cover letter professional cover letter cover letters make a cover letter

 • Link do komentarza Buy Custom Essay piątek, 16 lutego 2018 22:48 napisane przez Buy Custom Essay

  essays george orwell critical essays starting a persuasive essay https://essays.store - essay helping others

 • Link do komentarza automobile insurance piątek, 16 lutego 2018 22:33 napisane przez automobile insurance

  auto insurance quotes online free auto insurance quotes free auto insurance quotes auto insurance quotes online

 • Link do komentarza accurate automotive piątek, 16 lutego 2018 22:19 napisane przez accurate automotive

  car insurance quotes ontario cheap auto insurance in louisiana auto insurance specialists cheapest car insurance

 • Link do komentarza Instant Online Loans piątek, 16 lutego 2018 21:03 napisane przez Instant Online Loans

  loans with bad credit money fast money fast online same day loans

 • Link do komentarza Pay To Write Essays piątek, 16 lutego 2018 20:54 napisane przez Pay To Write Essays

  essays essays application essays https://essays.store - persuasive essays

 • Link do komentarza car insurance cost piątek, 16 lutego 2018 20:54 napisane przez car insurance cost

  car insurance quote direct auto insurance quotes a affordable car insurance car insurance quote

 • Link do komentarza fuzamutei piątek, 16 lutego 2018 20:45 napisane przez fuzamutei

  stop smoking pills zyban http://champix.medinfoblog.com - nhs direct number wales,

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna