wtorek, 15 listopada 2011 15:12

Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

tomograf Inveon

Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak np. tomografia rezonansu magnetycznego (MR). Nowoczesne skanery tomograficzne stały się coraz bardziej powszechne i dostępne. Część z nich służy do ukazania anatomii ciała lub organu np. tomografia komputerowa, czy MR. Natomiast obrazy  uzyskane technikami medycyny nuklearnej takimi jak SPECT czy PET zawierają tylko informację o funkcji fizjologicznej narządu. Dlatego też często wykonanie skanu jedną techniką nie jest wystarczające do postawienia diagnozy i niezbędne staje się kolejne badanie. Ideałem byłoby więc stworzenie urządzenia, które pokazuje funkcję fizjologiczną narządu wraz z precyzyjną lokalizacją na tle struktury anatomicznej. Odpowiedzią na tą potrzebę są skanery będące połączeniem kilku, najczęściej dwóch różnych urządzeń tomograficznych.

W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania sprzętowe: połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową PET/CT, pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią rezonansu magnetycznego PET/MR oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów SPECT z tomografią komputerową. Wskazano również na możliwe obszary ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

PET and CTZdjęcie po lewej ukazuje anatomię ciała człowieka uzyskaną w wyniku badania CT, środkowe   pochodzi z badania PET. Obraz po prawej to fuzja, czyli obrazowanie łączne PET/CT ? zawiera informacje obrazowe z obu technik tomograficznych. Obszary o podwyższonej aktywności, widoczne na obrazie PET jako czarne plamy, są precyzyjnie zlokalizowane na tle anatomii.

Obecnie inżynierowie pracują nad połączeniem działania kilku różnych technik tomograficznych w celu takiej poprawy jakości i kompatybilności obrazów, tak aby można było na podstawie jednego badania postawić kompleksową diagnozę. Dokładniejszą lokalizacja miejsc o podwyższonej aktywności może mieć zastosowanie w onkologii. Skanery takie nazywamy multimodalnymi lub hybrydowymi, gdyż stanowią połączenie dwóch lub więcej technik tomograficznych, zwanych modalnościami.

Do najczęściej występujących rozwiązań hybrydowych należą PET/CT, SPECT/CT oraz PET/MR. Ponadto na rynku dostępne są tomografy SPECT/PET/CT, czyli połączenie już trzech modalności, oczywiście w wersji dla małych zwierząt, mające zastosowanie głównie w badaniach przedklinicznych

Zasada działania PET/CT i jego zastosowanie

W badaniu PET/CT podawane są drogą dożylną poprzez iniekcję izotopy radioaktywne (radioznaczniki) o bardzo krótkim półokresie rozpadu, najczęściej FDA (fluorodeoksyglukoza) czyli glukoza związana z izotopem fluoru. Zastosowanie izotopów fluoru pozwala na obserwację zmian, jakim w organizmie podlega glukoza. Chore komórki inaczej przetwarzają ten związek, stąd możliwym staje się zlokalizowanie nieprawidłowości na poziomie komórki lub grupy komórek. Dodatkowo pacjent poddawany jest badaniu tomografii komputerowej, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i wskazać precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.

otwarty tomografSkanery PET/CT składają się zarówno ze skanera CT jak i PET, łączy je wspólne łóżko, na którym leży pacjent. Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie ? w ramach jednej procedury, co znacznie oszczędza czas. Pierwszy skaner to zazwyczaj tomograf komputerowy, a drugi PET. Na zdjęciu wykonanym przy użyciu CT widać strukturę anatomiczną badanego narządu. PET pozwala na ukazanie funkcji fizjologicznej np. po podaniu glukozy znakowanej fluorem widzimy, które komórki i w jakim stopniu ją wykorzystały. Taka informacja pomimo prawidłowego obrazu anatomicznego  pozwala wykryć patologie na poziomie metabolicznym i umożliwia wyciągnąć wnioski odnośnie funkcji komórek lub badanych narządów. Nałożenie obrazów na siebie zwane fuzją pozwala na precyzyjne zlokalizowane tych nieprawidłowości metabolicznych na tle struktur tkankowych.

Wraz z poprawą jakości obrazowania rośnie także szybkość wykonania badania. Jest istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. Skrócenie łącznego czasu obrazowania pozwala na uzupełnienie badania PET o strukturalną ocenę stanu serca i naczyń oraz identyfikację zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Technika PET/CT może się stać unikatową kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną do oceny  chorych z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. Dane anatomiczne i czynnościowe oraz ocena żywotności mięśnia sercowego pomogą w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do poszerzenia i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego, czyli rewaskularyzacji, a także w uniknięciu poddawania chorych niepotrzebnym procedurom inwazyjnym.

Warto wspomnieć także o możliwości korekcji osłabienia w PET wykorzystującej dane  z CT.  Fotony anihilacji wychodzące z ciała pacjenta są osłabiane zanim dotrą do pierścienia detektorów, co jest zjawiskiem niepożądanym. Niezbędna jest zatem korekcja osłabienia (AC). W PET standardowo tzn. bez połączenia z CT, odbywa się ona poprzez wykonanie kilku dodatkowych skanów. Skan emisyjny uzyskiwany jest poprzez detekcję promieniowania emitowanego przez pacjenta - izotop wewnątrz pacjenta. Podczas skanu transmisyjnego źródło jest poza obiektem badanym ? mierzy się wówczas intensywność promieniowania przechodzącego przez obiekt. Niezbędny jest jeszcze skan pusty - pomiar promieniowania emitowanego przez izotop, bez udziału badanego. Na podstawie skanów uzyskuje się współczynnik korekcji AC. Dzięki danym z CT nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych skanów. Ma to szereg zalet, do których należą m.in. szybkość wykonywania badania, lepsza rozdzielczość obrazu, niższe szumy i dobry kontrast tkankowy. Problemem przy stosowaniu PET/CT może być różnica rozdzielczości obu modalności oraz artefakty oddechowe, spowodowane ruchami klatki piersiowej podczas oddychania. Powyższe czynniki mogą skutkować błędnie wykonaną korekcją osłabienia, co po dopasowaniu może oznaczać błędy rzędu 20%!

W Polsce istnieje 10 ośrodków wykonujących badania PET/CT. Jak podaje Organisation for Economic Co-operation and Development w Health Data Survey, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów oddziałów onkologicznych, kraj nasz powinien dysponować 28-ma  skanerami PET/CT. Jednak do osiągnięcia tego celu droga jeszcze jest bardzo daleka. Istotną barierą w zakupie  skanerów jest ich znaczny  koszt. Jeden aparat PET/CT kosztuje bowiem nawet 5 mln euro.

Zasada działania PET/MR i jego zastosowanie

Biograph PET/MTOprócz najbardziej powszechnej hybrydy PET/CT  istnieje także kombinacja PET/MR. Po otrzymaniu akredytacji FDA (Food Drug Administration) takie rozwiązanie jest dostępne na rynku od czerwca 2011. Udało się to Siemensowi - i tak powstał Siemens Biograph mMR, który jest pierwszym systemem z w pełni jednoczesną akwizycją. W tej metodzie badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane są w tym samym czasie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie tego typu rozwiązanie Umieszczenie detektorów PET w polu magnetycznym jest rewolucyjnym wyzwaniem technicznym dla inżynierów.

Jako detektory zastosowano fotodiody (APD), które rejestrowały scyntylacje z BGO (bizmutek germanu). Mogą one działać w wysokim polu magnetycznym bez ich degradacji, a właśnie ten czynnik opóźniał powstanie PET/MR. PET zapewnia wykrycie miejsc o odmiennej aktywności, poprzez np. podawania FDA.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedna z modalności odpowiada za ukazanie anatomii (MR), druga zaś za funkcję fizjologiczną (PET). MR cechuje się lepszym kontrastem tkanek miękkich niż CT, stąd PET/MR jest lepszym rozwiązaniem do obrazowania tkanek miękkich niż PET/CT. Istotną kwestią jest także jednoczesna akwizycja, w odróżnieniu od badań wykonanych na oddzielnych tomografach PET i MR, lecz wizualizowanych łącznie w formie fuzji.

Kolejny mający znaczenie czynnik to minimalna ekspozycja na promieniowanie jonizujące - ważna w przypadku osób często poddawanych badaniu i dzieci. Nowe urządzenie pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch, zajmuje mniej miejsca i jest korzystne ze względów ekonomicznych. Może znaleźć zastosowanie w onkologii, neurologii a nawet kardiologii.

Zasada działania SPECT/CT i jego zastosowanie

Philips ScylightHybryda SPECT/CT łączy zdolność SPECT do obrazowania funkcji z precyzją warstw anatomicznych CT podczas jednego badania. Warto wspomnieć o zaletach zastosowania SPECT nad PET do hybrydy. Jest to związane z różnorodnością możliwych do zastosowania radiofarmaceutyków (w PET tylko FDA), które wnikają do przeciwciał i łańcuchów peptydowych, dzięki czemu są transportowane do wyspecjalizowanych receptorów tkankowych.

Im bardziej specjalistyczny jest cel diagnostyczny, tym trudniej z powodu mniejszej liczby markerów zinterpretować jego anatomiczne położenie. Może to stanowić utrudnienie dla przeciętnego diagnosty. FDG pozwala na ukazywanie głównie aktywności metabolicznej. Zastosowana fluorodeoksyglukoza emituje kwanty  promieniowania zarówno w tkankach zdrowych jak i chorych, z tym że w tkankach patologicznych zachodzi to intensywniej z powodu większego tempa metabolizmu. Diagnostyka z wykorzystaniem SPECT bazuje na radiofarmaceutykach takich jak technet, które charakteryzują się stosunkowo niższym stopniem degradacji niż FDG.

Ukazany na zdjęciu aparat Philipsa SKYLight jest gamma kamerą bez charakterystycznej obudowy czyli gantry, co pozwala na zamontowanie detektorów bezpośrednio w strukturze pomieszczenia. W ten sposób można obrazować pacjentów o różnej budowie ciała, na dowolnym podłożu i w dowolnej pozycji. Kolejna generacja tych urządzeń umożliwi obrazowanie jednocześnie dwóch różnych pacjentów przez co znacznie wzrośnie efektywność obrazowania. Jest to istotne z uwagi na to, że nie jest to sprzęt powszechnie występujący.

Gamma kamera SKYLight aby przyspieszyć i usprawnić cały proces obrazowania od jego początku aż do końca zawiera JETStream Workspace. System ten pozwala na uzyskanie wielu zestawów danych jednocześnie, każdy z innymi parametrami. Zatem pojedyncze pobranie danych ? akwizycja, wytwarza nawet piętnaście różnych obrazów uwzględniających różne czynniki. Skutkuje to możliwością doboru takich parametrów akwizycji, aby otrzymany obraz był w jak najlepszej jakości.

Rewolucyjny i dynamiczny rozwój medycznych technik pomiarowych spowodował, że skanery multimodalne stały się są nie tylko przyszłością obrazowania medycznego, lecz także  koniecznością. Opracowywanie nowych technologii tomografii multimodalnej będzie się wyzwaniem  dla  inżynierów i lekarzy, co może zaskutkować konstrukcją skanera, który będzie połączeniem nawet trzech technik. Pomimo większych kosztów finansowych współczesne tempo życia wymusza stosowanie coraz szybszych i dokładniejszych systemów obrazowania ciała ludzkiego. Czas jest jedyną rzeczą której kupić się nie da. Często to on decyduje o życiu pacjenta, należy więc zrobić wszystko, aby poprzez szybką i skuteczną diagnozę zdążyć pomóc choremu.

Literatura

[1] www.siemens.com/inveon

[2] www.petct.pl

[3] Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk,Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego, Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 2, 93?101

[4] Markus Schwaiger, M.D.,Sibylle Ilse Ziegler, Ph.D., Stephan Gerhardt Nekolla, Ph.D., MR-PET:Combining Function,Anatomy, and More, Technical University Munich

Czytany 293300 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudnia 2013 11:05

2224 komentarzy

 • Link do komentarza Personal Loans sobota, 24 marca 2018 07:12 napisane przez Personal Loans

  get cash now i need money now i need money now cash now

 • Link do komentarza Webcam Strippers sobota, 24 marca 2018 05:58 napisane przez Webcam Strippers

  chat younow girls adult chat rooms free chatlines

 • Link do komentarza College Paper Writer sobota, 24 marca 2018 02:56 napisane przez College Paper Writer

  thesis statement for expository essay phd thesis write a thesis statement phd thesis

 • Link do komentarza Jamescic sobota, 24 marca 2018 00:42 napisane przez Jamescic

  direct lenders direct lenders direct lenders for bad credit direct lenders

 • Link do komentarza Free Sex Web Cams piątek, 23 marca 2018 20:25 napisane przez Free Sex Web Cams

  cams mature webcam free live porn cams

 • Link do komentarza usaa car insurance piątek, 23 marca 2018 18:22 napisane przez usaa car insurance

  average auto insurance cost liability auto insurance free auto insurance quotes online auto insurance companies in florida

 • Link do komentarza Cam Girl Porn piątek, 23 marca 2018 18:00 napisane przez Cam Girl Porn

  amateur webcam sex free web cam webcam webcam

 • Link do komentarza aarp auto insurance piątek, 23 marca 2018 17:35 napisane przez aarp auto insurance

  auto insurance companies auto insurance company state auto insurance company auto insurance company

 • Link do komentarza autoinsurance piątek, 23 marca 2018 17:12 napisane przez autoinsurance

  cheap car insurance in michigan cheap insurance cheap auto insurance in michigan [url=https://cheapinsurance.us.com]very cheap car insurance quotes[/url]

 • Link do komentarza vehicle insurance piątek, 23 marca 2018 16:35 napisane przez vehicle insurance

  direct auto insurance full coverage auto insurance direct auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza cheap insurance piątek, 23 marca 2018 15:06 napisane przez cheap insurance

  cheap car insurance for young drivers cheap auto insurance cheap auto insurance in california cheap auto insurance in florida

 • Link do komentarza nationwide insurance piątek, 23 marca 2018 13:33 napisane przez nationwide insurance

  auto insurance companies auto insurance companies safeco auto insurance top auto insurance companies

 • Link do komentarza Online Homework piątek, 23 marca 2018 11:23 napisane przez Online Homework

  argument essay thesis statement good thesis statements write a thesis write a thesis

 • Link do komentarza mokegomiq piątek, 23 marca 2018 11:15 napisane przez mokegomiq

  was champix used as a antidepressant http://champix.medinfoblog.com/price-for-chantix-prescription/ - champix side effects vertigo,

 • Link do komentarza Google Essay Writer piątek, 23 marca 2018 10:56 napisane przez Google Essay Writer

  essays online writing a five paragraph essay writing essays child labour essay writing

 • Link do komentarza Online Lenders piątek, 23 marca 2018 09:51 napisane przez Online Lenders

  payday advance instant personal loan advance cash loan advance cash loan

 • Link do komentarza safe auto insurance piątek, 23 marca 2018 08:41 napisane przez safe auto insurance

  policybazaar.com car insurance auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies

 • Link do komentarza aaa auto insurance piątek, 23 marca 2018 08:00 napisane przez aaa auto insurance

  automobile insurance automobile insurance automobile insurance automobile insurance

 • Link do komentarza auto insurance piątek, 23 marca 2018 06:17 napisane przez auto insurance

  cheap car insurance in texas cheap car insurance in nj cheap auto insurance quotes cheap car insurance in california

 • Link do komentarza Jamescic piątek, 23 marca 2018 05:00 napisane przez Jamescic

  write my thesis statement thesis of essay phd thesis writers purdue owl thesis statement

 • Link do komentarza Quick Loans piątek, 23 marca 2018 04:58 napisane przez Quick Loans

  no credit loans guaranteed approval lenders private money lenders private lenders

 • Link do komentarza texas auto insurance piątek, 23 marca 2018 02:53 napisane przez texas auto insurance

  liability car insurance car insurance near me classic car insurance allstate insurance quote

 • Link do komentarza amica car insurance czwartek, 22 marca 2018 22:13 napisane przez amica car insurance

  commercial auto insurance aaa auto insurance auto insurance companies auto insurance company

 • Link do komentarza cheap auto insurance czwartek, 22 marca 2018 21:58 napisane przez cheap auto insurance

  maryland auto insurance maryland auto insurance direct auto insurance direct auto insurance

 • Link do komentarza Free Webcam Girls czwartek, 22 marca 2018 19:59 napisane przez Free Webcam Girls

  amateur webcam sex amateur cam amateur webcam sex webcam

 • Link do komentarza Jamescic czwartek, 22 marca 2018 07:40 napisane przez Jamescic

  live naked naked free nude cams nude cams

 • Link do komentarza My Homework Help czwartek, 22 marca 2018 05:52 napisane przez My Homework Help

  write a thesis statement write a thesis thesis proposition writing a thesis statement

 • Link do komentarza esurance czwartek, 22 marca 2018 05:34 napisane przez esurance

  cheap car insurance in california cheap insurance cheap liability insurance in texas cheap insurance

 • Link do komentarza Jamescic czwartek, 22 marca 2018 05:20 napisane przez Jamescic

  argumentative essay argumentative essays argumentative essays essays for college

 • Link do komentarza cheap insurance auto czwartek, 22 marca 2018 03:58 napisane przez cheap insurance auto

  car insurance companies car insurance usaa classic car insurance companies best car insurance companies 2017

 • Link do komentarza aarp auto insurance środa, 21 marca 2018 23:27 napisane przez aarp auto insurance

  cheap auto insurance purchase auto insurance online cheap auto insurance in florida auto insurance comparison quotes

 • Link do komentarza auto ins środa, 21 marca 2018 22:24 napisane przez auto ins

  liberty mutual auto insurance compare auto insurance car insurance comparison compare car insurance

 • Link do komentarza Abrahamthymn środa, 21 marca 2018 20:34 napisane przez Abrahamthymn

  fortnite hack https://peatix.com/user/2789019

 • Link do komentarza mezeseboi środa, 21 marca 2018 20:15 napisane przez mezeseboi

  tadalafil material safety data sheet http://tadalafil.medinfoblog.com/cialis-high-fat-meal/ - tadalafil professional 20 mg direction,

 • Link do komentarza esurance środa, 21 marca 2018 19:35 napisane przez esurance

  buy car insurance low cost auto insurance michigan classic car insurance temporary car insurance

 • Link do komentarza safeauto insurance środa, 21 marca 2018 18:06 napisane przez safeauto insurance

  cheap car insurance in pa car insurance company automobile insurance quotes car insurance company

 • Link do komentarza autoinsurance środa, 21 marca 2018 14:03 napisane przez autoinsurance

  home and auto insurance quotes automobile insurance state auto insurance automobile insurance

 • Link do komentarza geico insurance środa, 21 marca 2018 08:49 napisane przez geico insurance

  cheap auto insurance in georgia cheap insurance cheap auto insurance cheap liability insurance in texas

 • Link do komentarza Jamescic środa, 21 marca 2018 08:25 napisane przez Jamescic

  loans quick and easy quick loans quick cash loans usa best fast cash loans

 • Link do komentarza car insurance quote środa, 21 marca 2018 02:29 napisane przez car insurance quote

  automobile insurance automobile insurance companies state auto insurance michigan auto insurance

 • Link do komentarza Custom Essay Writing środa, 21 marca 2018 01:35 napisane przez Custom Essay Writing

  critical essays scholarship essays scholarship essays scholarship essays

 • Link do komentarza neposhipeg środa, 21 marca 2018 01:13 napisane przez neposhipeg

  tadalafil and dapoxetine brands in india http://tadalafil.medinfoblog.com - tadalafil tablets 60 mg,

 • Link do komentarza Direct Lender Loans wtorek, 20 marca 2018 22:01 napisane przez Direct Lender Loans

  payday cash instant personal loans online loan type best place to get a loan

 • Link do komentarza aarp insurance auto wtorek, 20 marca 2018 19:58 napisane przez aarp insurance auto

  car insurance florida quotes affordable insurance compare car insurance quotes compare car insurance

 • Link do komentarza Online Essays wtorek, 20 marca 2018 18:37 napisane przez Online Essays

  scholarship essays essays online essays hire a essay writer

 • Link do komentarza Free Adult Sex Chat wtorek, 20 marca 2018 17:01 napisane przez Free Adult Sex Chat

  milf cams cams milf cams sexy cam

 • Link do komentarza carinsurance wtorek, 20 marca 2018 15:04 napisane przez carinsurance

  cheap car insurance companies good2go auto insurance compare car insurance rates compare car insurance rates

 • Link do komentarza Essay Buy wtorek, 20 marca 2018 06:11 napisane przez Essay Buy

  college persuasive essay persuasive essay writer essays essays

 • Link do komentarza aarp auto insurance wtorek, 20 marca 2018 00:06 napisane przez aarp auto insurance

  best auto insurance companies 2018 best auto insurance companies 2018 best auto insurance best auto insurance

 • Link do komentarza car insurance quotes poniedziałek, 19 marca 2018 21:41 napisane przez car insurance quotes

  compare car insurance compare car insurance compare multiple auto insurance quotes car insurance comparison

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Inżynieria Biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, medical imaging, (obrazowanie medyczne), telemedycyna, image processing (przetwarzanie…
  w Inne Czytaj dalej...
 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Innowacje z Warmii i Mazur
  W ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012. Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Top


Copyright © 2021 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna